Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4539/00331/16052019/131848 - GDUXN3U
Дата/Час: 16.05.2019 13:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №476507 / 2019-01-09 / 42 / и1
Собственик: ДГС Севлиево, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050140
Купувач: "ФАГУС ТРОЯН" ООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: местност "белишки Орешак", ЕИК: 202741683
Пътува до:
Получател: "ФАГУС ТРОЯН" ООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: местност "белишки Орешак", ЕИК: 202741683
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - местност "белишки Орешак"
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ3847АН
Километри: 64876
Превозва се от: Станислав Тодоров
Спедитор: Красимир Кънчев (КГМ 1626)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.24 м³
Общо: 1 бр. / 0.24 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 14
Куб.м³ 3.08 м³
Общо: 14 бр. / 3.08 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 3
Куб.м³ 0.27 м³
Общо: 3 бр. / 0.27 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 0.68 пр.м³
Куб.м³ 0.68 м³
Общо: 1 бр. / 0.68 пр.м³ / 0.68 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 4
Куб.м³ 0.44 м³
Общо: 4 бр. / 0.44 м³
Всичко: 23 бр. / 0.68 пр.м³ / 4.71 м³