Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10056/00386/09102019/182904 - 1GIZ3JY
Дата/Час: 09.10.2019 18:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №518506 / 2019-08-30 / 144 / о
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЛЕС ГРУП 77 ЕООД, адрес: , ЕИК: 202232476
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Златарица
Адрес: с. Равново - Р авново
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5319ВТ
Километри: 33231
Превозва се от: Росен Георгиев
Спедитор: Тодор Стефанов (Б4112)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 3 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³