Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00096/08042021/124856 - IQMJZ2F
Дата/Час: 08.04.2021 12:24
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587771 / 2020-12-31 / 33 / д
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: беркан али, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул Янтра 7
Пътува до:
Получател: беркан али, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул Янтра 7
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Веселец - ул Янтра 7
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР1587ВА
Километри: 0
Превозва се от: джевдет емин
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4 м³