Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4624/00369/22072021/144219 - KOWRDET
Дата/Час: 22.07.2021 14:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612986 / 2021-05-20 / 1115 / и
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Денев лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул.Сливница 9
Пътува до:
Получател: Мергюл Неджати, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Паисиево, адрес: ул Независимост 124
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Паисиево - ул Независимост 124
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7086СВ
Километри: 0
Превозва се от: Демир Сали
Спедитор: Себайдин Мехмед (А 6037)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 8
Куб.м³ 1.3 м³
Общо: 8 бр. / 1.3 м³
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 5.2 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 5.2 м³
Всичко: 9 бр. / 8 пр.м³ / 6.5 м³