Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4618/00010/14012022/105724 - 82B8654
Дата/Час: 14.01.2022 11:49
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №641076 / 2021-12-31 / 85 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, адрес: , ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: с. Балкански - Тир станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: В3801РХ
Километри: 0
Превозва се от: Ахмед Акиф
Спедитор: Мирослав Мизурски (А 5884)
Дървесина: Гледичия
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 30
Куб.м³ 5.6 м³
Общо: 30 бр. / 5.6 м³
Всичко: 30 бр. / 5.6 м³