Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4618/00011/14012022/122840 - 41B3D1T
Дата/Час: 14.01.2022 13:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №641076 / 2021-12-31 / 85 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, адрес: , ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: с. Балкански - Тир станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: В3801РХ
Километри: 0
Превозва се от: Ахмед Акиф
Спедитор: Мирослав Мизурски (А 5884)
Дървесина: Гледичия
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 23
Куб.м³ 3.72 м³
Общо: 23 бр. / 3.72 м³
Дървесина: Гледичия
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 14
Куб.м³ 1.87 м³
Общо: 14 бр. / 1.87 м³
Всичко: 37 бр. / 5.59 м³