ПОВИШЕН РИСК ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ!

02 Jun
2022
Всяка година, в периода между април и октомври, съществува повишен риск от възникване на горски пожари. През 2021 година в горските територии в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие са възникнали 7 низови пожара, които са засегнали общо 192 дка широколистни и иглолистни гори. Това е в пъти по-малко от предходни години, тъй като наличната статистика показва, че средногодишно на територията на СЦДП възникват 21 пожара, които засягат около 990 дка горски територии. Основната причина за повече от 99 % от горските пожари в страната е човешка небрежност, затова Северноцентрално държавно предприятие призовава всички граждани да бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън на открито, в т. ч. и в земеделски земи. Лице, забелязало пожар в горски или земеделски територии, незабавно трябва да се обади на тел. 112, което ще спомогне за бързото му локализиране и организиране на неговото потушаване.
Ежегодно СЦДП извършва дейности за намаляване на риска от пожари, което включва поддръжка на старите и направа на нови съоръжения предотвратяващи възникването и разпространението на горските пожари. През 2022 г. предприятието планира изграждане на нови приблизително 118 000 линейни метра минерализовани ивици, поддръжка на 33 670 л. м. лесокултурни прегради, 3 090 л. м. бариерни прегради, оборудване и дооборудване на противопожарни депа и др. Акцент е поставен и върху безопасността на служителите, които са част от 22 специализирани гасачески групи. Те преминават през инструктаж два пъти в годината и са оборудвани с необходимият инвентар и облекло. От тази година, всяко едно от шестнадесетте държавни горски и ловни стопанства в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград разполага със специализиран високопроходим автомобил за първоначална атака на горските пожари.
Въпреки всички предприети мерки, съпричастността на гражданите към проблема е ключова за предпазването на горите от пожари. Не трябва да се забравя, че по време на пожароопасния сезон е в действие пълна забрана за палене на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии. Посетителите и работещите в горите и в съседство с тях са задължени да спазват правилата за пожарна безопасност. За да се предпази природата от огнената стихия, паленето на огън и изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за тази цел места.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч