Във връзка с повишения обществен интерес относно сечта в кв. „Баждар“, гр. Габрово Държавно горско стопанство Габрово предоставя следната информация:

25 Nov
2021
Община Габрово има сключен договор с ТП ДГС Габрово за управелние на горските територии общинска собственост. В изпълнение на договора ДГС Габрово стопанисва тези територии съгласно утвърден Горскостопански план на Община Габрово и Закона за горите и неговите наредби. В конкретния случай разрешителните за сеч са издадени съгласно Наредба №8 за сечите в горите, а разпореждането с дървесината се изпълнява в съответствие с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
За сечта в кв. ”Баждар”, са издадени две позволителни за сеч от ТП ДГС Габрово за две насаждения – общинска горска територия. Извършват се съответно два вида сеч - първият вид е техническа сеч по чл. 51 б от Наредба №8 за сечите в горите, за премахване на дървета, създаващи опасност за функциониране на инфраструктурни обекти и за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората. Тази сеч се извършва след подаден сигнал от Технически университет Габрово, който е собственик на спортните площадки и сгради, граничещи с насаждението, в което се намират опасните дървета. Вторият вид сеч е отгледна сеч (пробирка), която се изпълнява съгласно утвърдения Горскостопански план на Община Габрово. Издадените позволителни за сеч включват както иглолистни видове (черен бор), така и широколистните червен дъб, габър, цер и череша.
Към днешна дата при извършените проверки от ТП ДГС Габрово и Регионална дирекция по горите Велико Търново няма установени нарушения при сечта и извоза на дървесина в кв. „Баждар“.
ТП ДГС Габрово уверява всички заинтересовани, че стриктно се следи за спазване на законовите изисквания.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч