4 183 проверки за извършили горските от СЦДП през месец ноември

07 Dec
2022
4 183 проверки за извършили горските стражари от 16-те стопанства в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово през месец ноември. Според справките на предприятието, 647 от тях са инспекции на обекти за добив на дървесина. Проверени са 584 превозни средства, транспортиращи дървесина, 2698 ловци и 254 други физически лица, извършващи дейности в горите. Констатирани са 158 нарушения, 138 от които по Закона за горите и едно по Закона за лова и опазване на дивеча. За всяко едно от тях е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на съответния извършител, а за други 19 нарушения са съставени констативни протоколи. Дванадесет нарушения са с неизвестен извършител. За тях са съставени констативни протоколи и са изпратени сигнали до прокуратурата. Общото количество дървесина, обект на посегателства за периода е в размер на 448 м3. В резултат на контролната дейност, през ноември горските са задържали 101 кубични метра дървесина, четири броя МПС, две каруци, два моторни триона и два броя други инструменти – всичките обект или средства на нарушения.
Извършени са редица проверки във връзка с почистване на земеделски имоти с начин на трайно ползване пасище/нива, в близост до горски територии. Точно около тези имоти горските са констатирали най-много нарушения на нормативната уредба. За тях и за останалите констатирани нарушения от неизвестен извършител са съставени констативни протоколи, които са изпратени на районните прокуратури по места.
Интензивните дейности по опазване на държавните горски територии в обхвата на СЦДП в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград ще продължат и през следващите месеци. С цел предотвратяване на незаконната сеч са изготвени графици за допълнителни дежурства на Мобилните контролни екипи за охрана на рисковите райони и в почивните дни. Продължават и дежурствата на горските стражари за предотвратяване на незаконна сеч в горски територии, разположени близо до населени места, в които има риск от извършване на такива дейности.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч