518 дка нови гори създаде тази пролет Северноцентрално държавно предприятие

31 May
2021
Общо 518 дка нови гори залеси през пролетта на 2021 г. Северноцентралното държавно предприятие, стопанисващо държавните горски територии в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград. Ежегодно СЦДП постига високи резултати в създаването на нови гори. Само през изминалата година предприятието залеси с фиданки 3276 дка. За 2021 г. се предвижда създаването на нови 3672 дка гори в държавните горски територии на петте области попадащи в обхвата на предприятието. За пролетното залесяване териториалните поделения на СЦДП са използвали 204 000 бр. фиданки от дървесните видове летен дъб, цер, обикновен бук, черен бор, бяла акация и евроамерикански тополи, които са произведени в разсадниците на СЦДП-Габрово. 41 дка от извършеното през тази пролет залесяване се намират на територията на ДГС „Болярка“ – В. Търново. 36 дка нови гори са създадени от ДГС Габрово, а други 43 дка от ДЛС „Росица“ – Севлиево. Залесителни дейности имаше и в Русенско върху площ от 9 дка. Успешни акции по пролетно залесяване проведоха и ДГС Силистра с 116 дка, ДЛС „Каракуз“ – 91 дка и ДГС „Тутракан“ - 72 дка. Залесени бяха и площи, попадащи в обхвата на ДГС „Сеслав“ гр. Кубрат - 61 дка, както и 49 дка намиращи се на територията на ДГС Разград.
Важно условие за провеждане на успешно залесяване е качествената подготовка на почвата, затова тази пролет е извършена почвоподготовка върху 401 дка. Тя е съобразена с предвидените площи за залесяване през 2021 г., а именно тополови сечища, площи, освободени след санитарни и принудителни сечи без естествено възобновяване и ново залесяване.
Постигнатите до тук резултати представляват добра основа за изпълнението на годишния разчет на СЦДП - Габрово за 2021 г. Около 70% от годишното залесяване на предприятието е с евроамерикански тополи и се извършва предимно през есента, тогава се очаква да се залесят и останалите 3154 дка, с които да бъде изпълнен годишният разчет на предприятието.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч