Пон - Пет 8:30 - 17:00

service-details

CUC подновява сертификата на СЦДП – Габрово за нов 5-годишен цикъл

13.07.2023

Проверка за спазване изискванията на Националния FSC® стандарт за сертифициране управлението на горите в България FSC-STD-BGR-01-2016 V-1 от страна на Горскостопански предприятия се проведе в СЦДП – Габрово (FSC® C114137). В рамките на 4 дни от 12 до 15 юни бяха одитирани три стопанства в обхвата на предприятието, като проверяващият екип посети и извърши теренни и документални проверки в Държавно горско стопанство Бяла, ДГС Горна Оряховица и ДГС Тутракан. Проверката извърши екип независими специалисти – представители на Control Union Certifications – международен инспекционен и сертификационен орган, който е акредитиран за FSC сертификация. Оценено бе управлението на горските територии в екологичен, икономически и социален аспект, съгласно определените принципи и критерии на Forest Stewardship Counci®.
СЦДП-Габрово е първото изцяло сертифицирано предприятие в България и за поредна година отчита значителен напредък в това отношение. Заключението на проверяващите е, че одитираните стопанства отговорят на изискванията на стандарта. Предприятието поддържа сертификат за отговорно управление на горите от 2013 г. и резултатите от положените усилия през този 10-годишен период са налице – при одита проведен през 2023 г. няма установени несъответствия и забележки. След успешно преминалия одит, Control Union Certifications подновява сертификата на СЦДП - Габрово за нов 5 годишен цикъл.
Стандартът FSC гарантира отговорно управление на горите. Прилагането на сертификацията по международната система FSC, цели осигуряването и насърчаването на икономически изгодно ползване при спазване законността на дейностите в горите, защита на здравето и правата на работниците, поддържане комуникацията и взаимодействието с местните общности и заитересовани страни, опазването на околната среда и съхраняване на биоразнообразието.
През 2013 год. СЦДП – Габрово получи сертификат по FSC за отговорно управление на държавните горски територии. От тогова, до сега, всяка година на извадков принцип се избират и проверяват няколко стопанства от териториалния обхват на предприятието. Успешното прилагане на изискванията на горската сертификация, показва пред обществото и пред пазарите, че дървесината, която те ползват е от законен произход и от гори, които се управляват отговорно в икономически, екологичен и социален аспект.