ДГС Габрово няма вина за замътената вода на яз.”Христо Смирненски”

06 Nov
2014
Във връзка с публикация в регионален вестник със заглавие „Кой замъти водата на Габрово” и с направени коментари в социалната мрежа, внушаващи, че „сеч в горите край чашката на габровския язовир са причина за свличане на кални маси и за замътване на водата”, уточняваме следното:

В момента в чашката на яз.”Христо Смирненски” ДГС Габрово извършва ползване на дървесина на площ от 11,5 ха в отдел 311, подотдел „б” – местност Извора и на площ от 17.4 ха в отдел 314, подотдел „с” и „т” – местност Ръта.
Лесовъдските мероприятия се извършват в иглолистни култури с възраст 40 години, с повреди от биотични и абиотични фактори, като на част от площите се извършват предвидените по Лесоустройствен проект от 2005 прореждания, а на друга част от площта – санитарна сеч, която се налага поради съхнене, снеговал и снеголом на белия бор и смърча, съгласно одобрено план-извлечение от 07.02.2007 год. на РДГ – Велико Търново, Лесозащитна станция – София и РИОСВ – Велико Търново. Освен одобрението на цитираните по-горе институции, добивът на дървесина в района е съгласуван и с ДАНС-Териториална дирекция Габрово с писмо рег.№ ГБ-31-737/18.08.2014 г., тъй като яз.”Христо Смирненски” е обект с национално значение.
Общата интензивност на сечта върху цялата задействана територия е 25% от наличната дървесина в подотделите, което в никакъв случай не оголва масивите и не може да бъде причина за получилото се след поройния дъжд на 23.10.2014г. свличане на кална маса и замътване на водата в язовира, каквото внушение се прави от автора на статията.
Горските територии около язовира са вододайни зони, защитни ивици и природен парк и всякаква дейност в тях подлежи на строг контрол от различни институции. В тях не се извеждат голи сечи на големи площи, а само на места, пострадали от природни бедствия.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч