ДГС Габрово се включи в новоизградена Електронна информационна система за проследяване на реализираната дървесина

17 Mar
2015
Държавно горско стопанство Габрово първо от поделенията на Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово започна да работи по пилотен проект за изграждане на Електронна информационна система за логистика и проследяване на реализираната дървесина. Това става чрез поставяне на пластмасови пластини с идентификационни номера върху дървесината и издаването на електронен превозен билет.
Преди транспортирането от временен склад, на всеки труп от строителна дървесина се поставя пластина, на която е обозначена абревиатурата на СЦДП и уникален пореден номер. На дървата за огрев и на технологичната дървесина за преработка пластината се поставя на всеки 1 пр.куб.м.
При натоварване на превозното средство, служител на стопанството регистрира в Електронната информационна система превозния билет, в който е описано от коя местност, подотдел и временен склад е транспортираната дървесина, количеството и вида на дървесината, времето на издаване, името на фирмата, която транспортира, номера на колата, името на шофьора, както и кой е издал билета.
Посредством терминал и мобилен телефон, свързани чрез общ софтуер, информацията отива в сървъра на горското стопанство и контролните институции. Така при спиране на МПС-то, законността на превозваната дървесина може да бъде проверена в реално време от контролните органи и да се проследи транспортирането на дървесината от мястото на отсичане до крайния склад.
Достъп до системата имат представители на Министерство на земеделието и храните, на Изпълнителната агенция по горите, СЦДП и Държавно горско стопанство Габрово.
Очаква се до есента Електронната информационна система да се внедри във всичките 17 териториални поделения на Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово. На следващ етап ще бъдат обхванати и собствениците на гори в недържавни горски територии, което ще гарантира пълна проследяемост на законността на добития дървен материал.
Въвеждането на Електронната система за проследяване на реализираната дървесина е важна част от комплекса от спешни мерки, които Държавата взема за предотвратяване на нарушенията и ограничаване на незаконните дейности в горите.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч