Информация за обема на дървесината която се предлага за 2019год. от ТП ДГС Севлиево по реда на чл.38 ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост

15 Nov
2018
Информация
за обема на дървесината която се предлага за 2019год.
от ТП ДГС Севлиево по реда на чл.38 ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственостКОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч