ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВИ ОТ ТП "ДГС БЯЛА" ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 АЛ.1 ОТ НУРВИДГТ ЗА 2019г.

15 Nov
2018
Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл.38 ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, на търговци отговарящи на изискванията на чл. 115 ЗГ, е:

1. добив на дървесина - 9 200 пл.куб.м.

2. продажба на дървесина - 9 200 пл.куб.м
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч