ИНФОРМАЦИЯ За обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Тутракан през 2019г., на физически лица за лична употреба по ценоразпис

05 Jul
2019
Продажбата ще се извършва по утвърден от Директора на СЦДП -ДП- Габрово ценоразпис и при спазване разпоредбите на чл. 71 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч