Климатичните промени оказват негативно влияние върху младите горски култури

02 Dec
2022
Климатичните промени оказват негативно влияние върху младите горски култури - това отчитат експертите от Северноцентрално държавно предприятие – Габрово и стопанствата в обхвата му. При извършване на регулярните теренни проверки, експертите лесовъди са установили, че част от загубите на фиданки в новосъздадените култури се дължи на неблагоприятните климатични условия през годината. Залесяването е една от важните дейности на предприятието, което ежегодно създава около 3 000 декара нови гори. Същевременно с това СЦДП-Габрово се грижи и за попълване на горските култури във вече създадени чрез залесяване култури и регулярно възстановява загиналите през вегетационния период фиданки.
Във връзка с констатираните затруднения Северноцентрално държавно предприятие-Габрово проведе две мероприятия, имащи характер на семинар-обучение. В тях участие взеха всички директори и заместник директори на териториалните поделения на предприятието, експерти от централното му управление, външни експерти и представители на Лесозащитните станции. В семинарите лесовъдите споделиха личен опит и добри практики за справяне с проблемите на залесяването. Като основни предизвикателства през тази година бяха посочени засушаването, високите температури и ниското ниво на река Дунав при стопанствата, разположени край нея. Това е сериозен проблем, тъй като крайдунавските стопанства отглеждат основно тополови култури, които се засаждат на т. нар. „заливни тераси“. Лесовъдите споделиха също, че изменението в климата значително измества подходящите периоди за залесяване. Традиционно то се извършва през есента и пролетта. Все по-високите есенни температури обаче удължават периода на вегетация на фиданките и съответно в традиционният есенен период за залесяване те все още не са „вдървенени“. Освен това, зачестяват случаите, в които почвата е много суха и есенното залесяване не може да се извърши до края на календарната година.
Като отчита продължаващата трайна тенденция, през последното десетилетие, за зачестяване на екстремните климатични явления, СЦДП-Габрово насочва усилията си върху предприемането на мерки, които да намалят и сведат до минимум отрицателния ефект върху новосъздадените горски култури. Един от шансовете за справяне с предизвикателствата пред крайдунавските стопанства например се открива в лицето на науката. С помощта на учени могат да бъдат потърсени различни клонове на тополовите култури, които да са по-устойчиви на новите условия.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч