Пон - Пет 8:30 - 17:00

Отдаване под наем на поляни и ливади за стопаска 2023/2024г в ТП ДЛС "Каракуз " Дулово

09.10.2023

„ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП – ГАБРОВО
ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „КАРАКУЗ”
7650 гр.Дулово, ул.”Васил Левски” № 22, тел. 086422606, факс 086422234, е-mail-karakuz@scdp.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
СЦДП”ДП - ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, на основание чл. 43 ал.3 т.2 и писмо с изх. № РД01148/02.10.2023г. на директора „СЦДП”ДП и наш вх. № РД15186 / 02.10.2023г., обявява отдаване под наем за стопанската 2023/2024г. на Позиции на недвижими имоти частна държавна собственост в района на дейност на “Северноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Габрово - ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, обхващащи следните поляни и ливади по землища:
Позиция № Индификатор Предназначение Землище Отдел / подотдел Площ /дка/ Средна мин. цена на дка по позиции (лв/дка) Обща мин. цена по позиции /лв/
1 12721.40.303 Ливада Върбино 275-1 11,229 20,00 2218,56
12721.40.301 Поляна 279-11 59,845
12721.16.122 Поляна 279-20 39,854
ОБЩО за позиция № 1 110,928
2 47696.17.556 Ливада Межден 257-4 9,136 20,00 764,14
47696.17.557 Ливада Межден 261-1 12,247
47696.16.537 Ливада Межден 265-1 16,824
ОБЩО за позиция № 2 38,207
3 53148.61.143 Ливада Овен 206-2 17,396 20,00 516,42
53148.61.505
53148.61.503
53148.61.507 Поляна Овен 204-2 8,425
ОБЩО за позиция № 3 25,821
4 61724.1.185 Поляна Раздел 346-1 200 20,00 4000,00
ОБЩО за позиция № 4 200,000

ЗАБЕЛЕЖКА: Средната минимална цена на декар по позиции е изчислена на база оценителен доклад с вх. № РД15084 / 21.09.2023г. от лицензиран оценител.

Отдаването под наем за стопанската 2023/2024г. ще се извърши на база подадени заявления с посочена от заявителя цена за желаните от него позиции, която да бъде по висока или равна на минималната цена на дка, посочена в настоящото обявление.

Заявленията да бъдат подавани в деловодството на стопанството в запечатан плик с надписани позиция/и № и данни на заявителя.

Подаването на заявления ще се извършви в срок до 12:00 ч. на 13.10.2023г. в деловодството ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, ул.”Васил Левски” № 22. Срока за отдаване през стопанската 2023/2024г. /до 30.09.2024г./.

Разглеждането на подадените заявления ще се извърши на 13.10.2023г. от 15:00 ч.

При желание на заявителите същите могат да присъстват на разглеждането на заявленията.

При постъпили повече от едно заявления за една и съща позиция, критерии за избиране на наемател за сключване на договор за същата, ще е предложената по висока цена в заявлението. При посочена еднаква цена за една и съща позиция от двама или повече заявители договорът ще се сключи със заявителя, който първи е заявил желанието си за това, съгласно датата и часа на постъпване на заявлението в деловодството на стопанството.След разглеждане на всички подадени заявления ще бъдат класирани двама на I-во и II-ро място.
След разглеждане на подадените заявления всички подали заявления ще бъдат уведомени за сключването или несключването на договор с тях.

Приложения:
1. Образец на заявление
2. Проект на договор за отдаване под наем на недвижими имоти – горска територия – частна държавна собственост

Директор на ТП ДЛС „Каракуз” гр. Дулово: ........................
/инж. Огнян Димитров/