Покана за консултации

14 Sep
2020
ДО

Г-Н КРАСИМИР ДАЧЕВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА

ПРОФ. Д-Р ИВАН ПАЛИГОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪЮЗА НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНЖ.АНТОНИЙ СТЕФАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БСПЛГПБ „БУЛПРОФОР“

Г-Н ГАЛИН ГОСПОДИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БКДМП

ИНЖ. НИКОЛАЙ БАНКОВ – УПРАВИТЕЛ НА „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Г-Н ЧААТАЙ ПИЙАДЕДЖИ – ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Г-Н ВАЛЕНТИН НОВАКОВ – УПРАВИТЕЛ НА „ГОРАИНВЕСТ“ АД

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ – УПРАВИТЕЛ НА „ДАРИ-ЛЕС“ ЕООД

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – УПРАВИТЕЛ НА „ДАРИ-ЛЕС 2010“ ООД

Г-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ – УПРАВИТЕЛ НА „ЛОВЕЛА“ ООД

Г-ЖА ПЕНКА БАНГЕЕВА – УПРАВИТЕЛ НА „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС“ ЕООД

Г-Н СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ – УПРАВИТЕЛ НА „СТИЛ-МС“ ООД

Г-Н МИЛКО КЕСАРОВСКИ – ИЗП.ДИРЕКТОР НА „ФАЗЕРЛЕС“ АД

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦАУВАЖАЕМИ ГОСПОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР ПО ЧЛ.215 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Заповед №РД49-356/18.10.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите на 29.09.2020г. от 10:30 часа в залата на ЦУ на СЦДП ДП гр.Габрово, с адрес гр. Габрово, ул. „Бодра смяна“ №3 и на 30.09.2020г. от 10:30 часа в залата на ТП ДЛС Дунав Русе, с адрес гр.Русе, ул. „Мария Луиза“ №15, ще се проведе консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии – държавна собственост в обхвата на дейност на СЦДП ДП гр.Габрово през 2021г.


С оглед на усложнената епидемиологична обстановка в страната, отправяме молба към представителите на поканените сдружения и дружества за присъствие на консултациите на не-повече от двама представители на същите, които задължително да носят лични предпазни средства! В тази връзка консултациите ще се състоят в два различни дни като имате възможност да изберете една от посочените дати.
В срок до 21.09.2020г. потвърдете на електронна поща office@scdp.bg броя на участниците, имена на Вашите представители и датата, на която ще присъстват.
Консултацията се провежда с ръководството на Северноцентрално държавно предприятие и всички заинтересовани лица, осъществяващи дейност в държавни горски територии, при следния дневен ред:
1. Обсъждане на политиките и практиките в областта на възлагане изпълнението на дейностите и ползването на дървесина от държавните горски територии;
2. Обсъждане на ориентировъчните годишни количества дървесина, които ТП планират за ползване през 2021г.;
3. Други текущи въпроси.

След проведената консултация ще бъде изготвен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страниците на МЗХГ, ИАГ и СДП ДП Габрово.


ИНЖ. ЦВЕТЕЛИН МИЛАНОВ / п /
Директор на „Северноцентрално
държавно предприятие“ ДП Габрово
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч