Пон - Пет 8:30 - 17:00

Покана за консултации

18.09.2023

ДО
Г-Н КРАСИМИР ДАЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА
ПРОФ. Д-Р ИВАН ПАЛИГОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪЮЗА НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ИНЖ. АНТОНИЙ СТЕФАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БСПЛГПБ „БУЛПРОФОР“
ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЖИВКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БКДМП
Г-Н МИХАИЛ КОЛЧЕВ – ИЗП. ДИРЕКТОР НА „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД
ИНЖ. НИКОЛАЙ БАНКОВ – УПРАВИТЕЛ НА „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Г-Н ЧААТАЙ ПИЙАДЕДЖИ – ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Г-Н ВАЛЕНТИН НОВАКОВ – УПРАВИТЕЛ НА „ГОРАИНВЕСТ“ АД
Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ – УПРАВИТЕЛ НА „ДАРИ-ЛЕС“ ЕООД
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – УПРАВИТЕЛ НА „ДАРИ-ЛЕС 2010“ ООД
Г-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ – УПРАВИТЕЛ НА „ЛОВЕЛА“ ООД
Г-ЖА ПЕНКА БАНГЕЕВА – УПРАВИТЕЛ НА „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС“ ЕООД
Г-Н СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ – УПРАВИТЕЛ НА „СТИЛ-МС“ ООД
Г-Н МИЛКО КЕСАРОВСКИ – ИЗП. ДИРЕКТОР НА „ФАЗЕРЛЕС“ АД
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР
ПО ЧЛ. 215 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и в изпълнение на Заповед №РД49-356/18.10.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите на 04.10.2023 г. от 10:30 часа в залата на ЦУ на СЦДП ДП гр. Габрово, с адрес гр. Габрово, ул. „Бодра смяна“ № 3, ще се проведе консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии – държавна собственост в обхвата на дейност на СЦДП ДП гр. Габрово.
В срок до 25.09.2023 г. потвърдете на електронна поща office@scdp.bg броя и имената на Вашите представители, които ще присъстват на консултацията.
Консултацията се провежда от ръководството на Северноцентрално държавно предприятие и е с всички заинтересовани лица, осъществяващи дейност в държавни горски територии, при следния дневен ред:
1. Обсъждане на политиките и практиките в областта на възлагане изпълнението на дейностите и ползването на дървесина от държавните горски територии;
2. Обсъждане на ориентировъчните годишни количества дървесина, които ТП планират за ползване през 2024 г.;
3. Други текущи въпроси
След проведената консултация ще бъде изготвен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страниците на МЗХ, ИАГ и СЦДП ДП Габрово

инж. Иван Недков /п/
Директор на „Северноцентрално
държавно предприятие“ ДП Габрово