ПРОТОКОЛ от проведени консултации във връзка с изпълнение на Заповед № РД 49-356/18.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите

12 Oct
2022
На 29.09.2022 г. от 10,30 часа в залата на ЦУ на СЦДП ДП гр. Габрово се проведе консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии-държавна собственост в обхвата на дейност на СЦДП ДП гр. Габрово през 2023 година.
На срещата са поканени и присъстват представители на браншовите организации в горския сектор по чл. 215 от Закона за горите и други организации ползватели на дървесина.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч