Провеждане на консултации за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в ГТ - държавна собственост през 2023г.

15 Sep
2022
ДО

Г-Н КРАСИМИР ДАЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА

ПРОФ. Д-Р ИВАН ПАЛИГОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪЮЗА НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНЖ. АНТОНИЙ СТЕФАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БСПЛГПБ „БУЛПРОФОР“

Г-Н ГАЛИН ГОСПОДИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БКДМП

Г-Н МИХАИЛ КОЛЧЕВ – ИЗП. ДИРЕКТОР НА „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД

ИНЖ. НИКОЛАЙ БАНКОВ – УПРАВИТЕЛ НА „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Г-Н ЧААТАЙ ПИЙАДЕДЖИ – ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Г-Н ВАЛЕНТИН НОВАКОВ – УПРАВИТЕЛ НА „ГОРАИНВЕСТ“ АД

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ – УПРАВИТЕЛ НА „ДАРИ-ЛЕС“ ЕООД

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – УПРАВИТЕЛ НА „ДАРИ-ЛЕС 2010“ ООД

Г-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ – УПРАВИТЕЛ НА „ЛОВЕЛА“ ООД

Г-ЖА ПЕНКА БАНГЕЕВА – УПРАВИТЕЛ НА „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС“ ЕООД

Г-Н СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ – УПРАВИТЕЛ НА „СТИЛ-МС“ ООД

Г-Н МИЛКО КЕСАРОВСКИ – ИЗП. ДИРЕКТОР НА „ФАЗЕРЛЕС“ АД

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР
ПО ЧЛ. 215 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Заповед №РД49-356/18.10.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите на 29.09.2022 г. от 10:30 часа в залата на ЦУ на СЦДП ДП гр. Габрово, с адрес гр. Габрово, ул. „Бодра смяна“ № 3, ще се проведе консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина вгорските територии – държавна собственост в обхвата на дейност на СЦДП ДП гр. Габрово през 2023 година.
С оглед на епидемиологична обстановка в страната, отправяме молба към представителите на поканените сдружения и дружества за присъствие на консултациите на не-повече от двама представители на същите, които е желателно да носят лични предпазни средства!
В срок до 21.09.2022 г. потвърдете на електронна поща office@scdp.bg броя и имената на Вашите представители, които ще присъстват на консултацията.

Консултацията се провежда от ръководството на Северноцентрално държавно предприятие и е с всички заинтересовани лица, осъществяващи дейност в държавни горски територии, при следния дневен ред:
1. Обсъждане на политиките и практиките в областта на възлагане изпълнението на дейностите и ползването на дървесина от държавните горски територии;
2. Обсъждане на ориентировъчните годишни количества дървесина, които ТП планират за ползване през 2023 г.;
3. Други текущи въпроси.

След проведената консултация ще бъде изготвен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страниците на МЗм, ИАГ и СЦДП ДП Габрово.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч