Съхнат боровете край Присовските завои

22 Jun
2022
Снеголом, гъбни вредители и корояди – основни причинители за загиване на иглолистните
Уважаеми приятели на българската гора, СЦДП със загриженост информира, че е констатирано съхнене на борове в близост до т. нар. Присовски завои, край гр. Велико Търново. Причината за това са различни биотични и абиотични фактори, като най-голямо негативно влияние оказват различни видове бръмбар корояд. Изсъхналите дървета се виждат и с просто око, дори от пътя, при влизане във Велико Търново от южния вход на града. Силно засегнати са четири участъка с обща площ 86 дка държавна горска територия. Според експертите лесовъди причините за съхненето на бора са комплексни. През последните години, наред с повишението на температурите, се наблюдава също неравномерно разпределение на валежите и други стресови ситуации за растителността. Залесяванията с чер и бял бор в района са извършени преди повече от 50 години, като за тези иглолистни култури са положени много грижи от местните лесовъди. Залесяванията са извършени на места, които обаче не са типични за бора и са на малка надморска височина – от 180-240 м. Това е далеч под естествената среда на разпространение на белия и черен бор.Ареалът на белия бор в България е между 800 и 2000 м н.в., а на черния - от 400 до 1500 м н.в. Така създадените култури са с отслабен растеж и поставени в неблагоприятни за тях климатични условия, се оказват нападнати от вредители.
Санитарната сеч ще подобри състоянието на горската екосистема в района.
Мъртвите дървета създават благоприятна среда за развитие на паразити, вредители и фитопатогени, което повишава риска от разпространение на съхненето. Навременното им премахване е от ключова важност за прекъсване на вредните процеси. Скорошно извършване на санитарна сеч ще подобри състоянието на горската система в района. Природата е по-силна от човека, но влагаме професионалните си знания, полагаме усилия и грижи, за да я съхраним, категорични са лесовъдите от ДГС Болярка – Велико Търново. Те са констатирали заболяването по боровете край с. Присово в края на 2021 г. и своевременно са сигнализирали Регионална дирекция по горите - Велико Търново и Регионалната дирекция по околна среда и водите – Велико Търново. След проверка на фактите и оглед на място, от там са дали положителна оценка за допустимост на искането за извършване на санитарни сечи в засегнатите участъци, с цел възобновяване на гората. Положително становище за допустимост е дадено и от Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен. За всяко конкретно насаждение е одобрена интензивност на сечта, в зависимост от степента на увреждане на дървостоя. В три от участъците предвидената санитарна сеч е с интензивност до 20 % за черен и бял бор. В най-силно засегнатият участък се предвижда до 50% санитарна сеч, но само в най-увредената му част, която е с площ от 12 дка. Дейностите по премахване на мъртвите дървета трябва да започнат до месец, а сечта ще бъде извършена под контрола на служители на ДГС „ Болярка”.
С извеждането на санитарните сечи ще се подобри фитосанитарното състояние на района и ще се толерират местните дървесни видове, което ще направи по-устойчива горската екосистема. В случай, че няма естествено възобновяване в откритите площи, на терена ще бъде извършено залесяване.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч