Пон - Пет 8:30 - 17:00

Съхнат боровете в местността Дълга лъка край Велико Търново

16.04.2024

Гъбни вредители и корояди са основни причинители за загиване на иглолистните
Съхнат боровете в местността Дълга лъка. Причината за това са различни биотични и абиотични фактори, като най-голямо негативно влияние оказват гъбни вредители и бръмбар корояд. Изсъхналите дървета се виждат и с просто око, при преминаване по ул. Дълга лъка през Южна промишлена зона. Силно засегнат е участък с площ 145 дка държавна горска територия. Според експертите лесовъди причините за съхненето на бора са комплексни. През последните години, наред с повишението на температурите, се наблюдава също неравномерно разпределение на валежите и други стресови ситуации за растителността. Залесяванията с черен о бял бор в района са извършени преди 65 години, като за тези иглолистни култури са положени много грижи от местните лесовъди. Местоположението им обаче не е типично за бора и е на малка надморска височина, далеч под естествената му среда на разпространение.Така създадените култури са с отслабен растеж и поставени в неблагоприятни за тях климатични условия се оказват нападнати от вредители.
Санитарна сеч ще предпази от разпространение на съхненето в съседни участъци
Мъртвите дървета създават благоприятна среда за развитие на паразити, вредители и фитопатогени, което повишава риска от разпространение на съхненето в съседните територии. Навременното им премахване е от ключова важност за прекъсване на вредните процеси. Единствено санитарна сеч може да подобри състоянието на горската система в района. Лесовъдите, констатирали заболяването по боровете в Дълга лъка своевременно са сигнализирали Регионална дирекция по горите - Велико Търново и представители на Лесозащитна станция – София във Велико Търново. От там са дали положителна оценка за извършване на санитарни сечи в засегнатите участъци, с цел възобновяване на гората. Положително становище е дадено и от Регионалната инспекция по околната среда и водите - Велико Търново. За участъка е одобрена интензивност на сечта в зависимост от степента на увреждане на дървостоя, като варира от 50% до 100%. Върху 40 дка е предвидената санитарна сеч с интензивност до 50 %. В най-силно засегнатата част се предвижда до 100% санитарна сеч. Дейностите по премахване на мъртвите и увредени дървета започнаха през изминалата седмица, а сечта се извършва под контрола на служители на Държавно горско стопанство „Болярка” гр. Велико Търново.
Залесяване с подходящи дървесни видове ще подобри състоянието на горската екосистема в района
С извеждането на санитарните сечи ще се предоврати разпространението на съхненето, ще се подобри фитосанитарното състояние на района и ще се толерират местните дървесни видове, което ще направи по-устойчива горската екосистема. Освен това ще се намали и риска от избухване на трудно контролируем горски пожар в самият град. Веднага след приключването на санитарната сеч започва подготовка на терена за залесяване с подходящи местни дървесни видове, което ще се извърши през есента на тази и пролетта на следващата година.