Северноцентрално държавно предприятие – Габрово организира регионални съвещания по стопанисване на горите

02 Jul
2021
Стопанисване на иглолистните култури, високостъблени букови гори и проблемите свързани със стопанисването на церовите и липови гори сред основните теми на дискусиите.

Северноцентрално държавно предприятие - Габрово организира регионални съвещания по стопанисване на горите. Мероприятията се проведоха на 29 и 30 юни съвместно с Регионалните дирекции по горите във Велико Търново и Русе.
Експертната среща за горските стопанства, попадащи в обхвата на РДГ Велико Търново се проведе на 29 юни в предварително определени обекти на територията на Държавно горско стопанство Габрово и Държавно ловно стопанство „Росица“. В нея участваха лесовъди от горските стопанства в Буйновци, Габрово, Горна Оряховица, Елена, Плачковци, Свищов, „Болярка“ и Държавно ловно стопанство „Росица“, всички попадащи в обхвата на великотърновската дирекция по горите. В мероприятието участие взеха учени и преподаватели от Лесотехнически университет, експерти от Изпълнителна агенция по горите, директорът на СЦДП – Габрово инж. Цветелин Миланов, зам. директорът на СЦДП – Габрово, инж. Тодор Бонев, директорът на РДГ - В. Търново инж. Николай Николов, както и експерти от РДГ и СЦДП. Основните теми разискани на съвещанието бяха – стопанисване на иглолистните култури и високостъблени букови гори. Също така тема на дискусията бяха и въпроси свързани с провеждане на отгледни сечи в широколистни гори.
Регионалното съвещание по стопанисване на горите за горските стопанства, попадащи в обхвата на РДГ Русе се проведе на 30 юни в няколко предварително определени обекти, попадащи в обхвата на ДЛС „Воден – Ири Хисар“. В експертната среща участие взеха лесовъди от стопанствата: ДГС Бяла, ДЛС „Воден – Ири Хисар“, ДЛС „Дунав“ – Русе, ДЛС „Каракуз“ – Дулово, ДГС Разград, ДГС „Сеслав“ – Кубрат, ДГС Тутракан и ДГС Силистра. Експертите от ИАГ, РДГ Русе, СЦДП – Габрово и преподавателите от Лесотехническия университет имаха възможността да обсъдят проблемите свързани със стопанисването на церовите и липови гори. Церовите и липовите гори, и такива с участието на дървесните видове зимен и летен дъб, благун, планиски ясен, клен, мъждрян и др. са основна част от облика на естествената горска растителност в района на Лудогорието и Дунавската равнина. Тези гори заемат значителна част от местообитанията от защитените зони по Натура 2000, попадащи в обхвата на РДГ – Русе.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч