Северноцентрално държавно предприятие поиска промени в Плана за управление на Природен парк „Българка”

18 Feb
2014
Северноцентралното държавно предприятие направи конкретни предложения за промени в Плана за управление на ПП „Българка”. Становището на Предприятието беше внесено по време на общественото обсъждане, проведено на 18.02.2014г. в Габрово.

Предлагаме да отпаднат от Зона с временна забрана за ползване на ресурсите територии, включващи изкуствено създадени иглолистни гори, както и млади широколистни насаждения, в които е изградена пътна мрежа и е водена интензивна стопанска дейност. Да бъдат включени територии, представляващи букови гори на възраст над 100г., в които не са провеждани сечи и биоразнообразието е съхранено. /териториите са посочени в Приложение 1 и 2/

Част от територията на община Мъглиж да се прехвърли от Туристическата към други зони, предвид фактите, че в нея са: едни от най-качествените стари букови гори, запазени от лесовъдите на ДГС Плачковци, като „семенни бази“; защитена местност /находище от тис/; водосборъг на водохващането за гр. Трявна в местността „Извора“; много нарушени терени от въгледобива в миналото.

Считаме, че е необходима преоценка на териториалното разпределение между Зона за опазване на биологичното разнообразие и водните ресурси /заема 63,4% от площта на парка/ и Зоната за устойчиво ползване на горските ресурси и земеделските земи /12% – след приспадане на земеделските земи – около 6%/. Защото при сегашното положение се налага изводът, че целите, които си поставя Планът за управление на един природен парк ще се постигат основно чрез забрани и ограничения /т.е.чрез „неустойчиво“ ползване на възобновимия дървесен ресурс/ върху 94% от територията на парка.

Изразяваме несъгласието си по 4 от предложените в Плана 15 забрани, при ползването на дървесина от горските територии, общовалидни за територията на парка, а именно:

Забраната на сечи за осигуряване на дивечови ливади и ниви; Забрана за планиране и извеждане на краткосрочно-постепенна сеч в естествени насаждения; Забрана за горскостопански дейности в естествени насаждения, свързана с ползване на дървесина през размножителния период на птиците от 15 март до 15 юли; Забрана за строителство на тракторни и коларски пътища, както и използването на територии за извоз на дървесина в сечища с наклон по-голям от 25° – предлагаме да се допускат обосновани изключения.

Във връзка с предложените в Плана норми за ползване на дървесина, предлагаме промяна – санитарните сечи в естествени насаждения да се провеждат след обследване и по предписание на лесозащитна станция, при констатирани повреди на не по-малко от 10% от запаса на насаждението.

По условията за ползване на дървесина – Считаме, че горите в природния парк следва да се стопанисват екологосъобразно, многофункционално и да се опазва биологичното им разнообразие, а не механично да се въвеждат условия със съмнителен или липсващ лесовъдски смисъл. В тази връзка, предлагаме да отпаднат 8 от предложените условия за ползване на дървесина.По условията, свързани със строителството – Предлагаме да се допуска, когато е разрешено от режима на отделните зони, и строителство на обекти от пътната инфраструктура – за достъпност на парковите територии и извършване на поддържащи и възстановителни дейности в горите.

Считаме, че забраната за ловуване в 200-метровия периметър около маркираните туристически маршрути следва да се видоизмени така: Периметърът за забрана за ловуване и местоположението на туристическите маршрути се съгласуват с организациите, стопанисващи дивеча.

В Зона за временна забрана за ползване на ресурсите се забранява всякакво стопанско ползване на природни ресурси, с изключение на водоползването. Становището ни е тук да се включи като второ изключение ловуването, когато се извършва съгласно ЗЛОД.

В специфичните условия за всички обособени зони текстът „Допуска се ремонт и реконструкция на съществуващи сгради и съоръжения” да се допълни „и пътища”.

В заключение, считаме, че в Плана за управление на Парка е обърнато повече внимание на една от основните цели на управление на природните паркове – поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях, за сметка на друга, също основна цел – устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси и запазване на традиционните форми на поминък. Ето защо, настояваме Планът за управление на Природен парк „Българка” да се съобрази с изразеното от нас становище, за да се внесе известен баланс между поставените пред Парка основни цели на управление в полза на гражданите от района. И не на последно място – да се опази една от малкото оцелели традиционни форми на поминък за територията на парка – добивът на дървесина, разбиран като устойчиво ползване на възобновим ресурс.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч