Пон - Пет 8:30 - 17:00

Северноцентрално държавно предприятие проведе консултации с представители на браншовите организации в горския сектор

17.10.2022

Северноцентрално държавно предприятие проведе консултации с представители на браншовите организации в горския сектор относно политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии държавна собственост, в обхвата на предприятието, през 2023 г.
Срещата бе организирана от ръководството на СЦДП и на нея бяха поканени всички заинтересовани страни, осъществяващи дейност в държавни горски територии, попадащи в обхвата на предприятието. Една от главните обсъдени теми бе относно политиките и практиките в областта на възлагане изпълнението на дейностите и ползването на дървесина от държавните горски територии. Разгледани бяха и ориентировъчните годишни количества дървесина, които териториалните поделения планират за ползване през 2023 г. На мероприятието бяха коментирани и проблемите във връзка със задоволяване на нуждите от дърва за огрев на местно население.
Ползвателите и преработвателите на дървесина, участващи в консултациите, изразиха мнение, че са необходими промени в политиката за подпомагане на тяхната дейност. Към момента, за разлика от производителите от други сектори, те не могат да се възползват от субсидиране нито за дейност, нито за закупуване на техника. Те призовават за промени в тази посока, особено що се касае до закупуване на горска техника, при която амортизациите са много високи.
Направените предложения за подобряване на работния процес между СЦДП и ползвателите на дървесина ще бъдат взети под внимание и на тяхна база ще се вземат решения за провеждане процедурите по възлагане добива и продажбата на дървесина.