Стопанствата от СЦДП проведоха съвещания по стопанисване на горите

27 Jul
2022
Държавни горски и ловни стопанства, в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие ДП, проведоха съвещания по стопанисване на горите. Във своеобразните форуми участие взе зам.-директорът на СЦДП инж. Тодор Бонев, експерти от предприятието и лесовъди от стопанствата.
Акцент на мероприятията бяха характерните видове възобновителни и отгледни сечи, съобразно преобладаващите видове гори в обхвата на отделните стопанствата. В рамките на събитията, лесовъдите посетиха обекти от всяко едно от стопанствата, като дискусиите засягаха основно здравословното състояние на насажденията, перспективите за развитие, лесовъдската намеса и бъдещото им стопанисване. Обсъдиха се също така и спазването на законовата и подзаконова нормативна уредба при стопанисването на горите, както и техниките на маркиране. Специално внимание бе обърнато на изискванията на организацията, която сертифицира СЦДП и работата в защитените зони по Натура 2000.
Според лесовъдите от СЦДП, подобен тип съвещания са изключително ползотворни и градивни, тъй като при провеждането им се поставят актуални и наболели въпроси в лесовъдската дейност, чието разрешаване ще спомогне за подобряване на резултатите в стопанисването на горите.

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч