СЦДП бе домакин на пътуващ семинар на ветераните лесовъди

19 Jun
2014
Северноцентралното държавно предприятие бе домакин на традиционния пътуващ семинар на Сдружението на ветераните от горското стопанство и горската промишленост, който се проведе на на териториите на ДГС Габрово и ДЛС „Росица” – Лъгът. В м.Узана директорката на ДГС Габрово инж. Тони Тодорова представи семепроизводно насаждение от бук, както и различни видове сечи във високостъблени букови гори.

В ДЛС „Росица”, което е първото териториално поделение в обхвата на СЦДП, сертифицирано за управление на горите по FSC през 2009 г., ветераните посетиха обекти, свързани със стопанисването на горите във вододайни защитени зони. Директорката на стопанството инж.Иваничка Иванова презентира технологията на дърводобива в такъв тип райони. Особен интерес ветераните проявиха към организацията на ловното стопанство. Домакините им показаха Базата за интензивно стопанисване на дивеч, чакала и дивечови ниви.

Зам.директорът на СЦДП инж. Тодор Бонев представи дейността, задачите, отговорностите и проблемите на Предприятието. Като общо мнение се оформи идеята Сдружението на ветераните да лобира за това в държавните горски предприятия да остава по-висок процент от печалбите им, за да се влагат повече средства за закупуване на модерна техника и за иновации.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч