Пон - Пет 8:30 - 17:00

service-details

СЦДП: Навлизаме в периода на повишен риск от горски пожари!

31.05.2024

Всяка година, в периода между април и октомври, съществува повишен риск от възникване на горски пожари. През 2023 година в горските територии в обхвата на Северноцентралното държавно предприятие са възникнали 32 пожара, които са засегнали общо 734 дка широколистни и иглолистни гори. ¾ от тях са причинени в резултат на човешка дейност. Затова Северноцентралното държавно предприятие призовава всички граждани да бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън на открито, в т. ч. и в земеделски земи. Лице, забелязало пожар в горски или земеделски територии, незабавно трябва да се обади на тел. 112 , което ще спомогне за бързото му локализиране и потушаване.
Ежегодно СЦДП извършва дейности за намаляване на риска от пожари, което включва поддръжка на старите и направа на нови съоръжения, предотвратяващи възникването и разпространението на горските пожари. През 2023 г. акцентът бе поставен върху превенцията, чрез изграждането на подходящата пртотивопожарна инфраструктура в горите. В рамките на календарната година предприятието е извършило поддръжка на 118 000 линейни метра минерализовани ивици, извършена е поддръжка на стари и изграждане на нови лесокултурни прегради с обща дължина 107 490 л. м., изградени са нови 939 120 л. м. бариерни прегради.
Средногодишно на територията на СЦДП възникват 21 пожара, които засягат около 990 дка горски територии. Видно от справките е, че броят горски пожари, възникнали през 2023 г., е по-висок от средногодишният, но за сметка на това засегнатите територии са по-малко на площ, което е показателно, че предприетата стратегия за инвестиция в съоръжения, предотвратяващи разпространението на горските пожари е стъпка в правилната посока.
Към СЦДП са сформирани и 22 специализирани гасачески групи за борба с пожарите. Те преминават през инструктаж два пъти в годината и са оборудвани с необходимият инвентар и облекло. Всяко едно от шестнадесетте държавни горски и ловни стопанства в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград разполага със специализиран високопроходим автомобил за първоначална атака на горските пожари. Въпреки всички предприети мерки, нанесените щети от горските пожари в обхвата на СЦДП през 2023 г. и разходите за тяхното потушаване се равняват на стотици хиляди левове загуби за държавата. Общо 154 служители, 56 доброволци и 64 коли на териториалните поделения на предприятието са участвали в гасенето на пожарите през миналата календарна година. Съпричастността на гражданите към проблема е ключова за предпазването на горите от пожари. Не трябва да се забравя, че по време на пожароопасния сезон е в действие пълна забрана за палене на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии. Посетителите и работещите в горите и в съседство с тях са задължени да спазват правилата за пожарна безопасност. За да се предпази природата от огнената стихия, паленето на огън и изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за тази цел места.