Пон - Пет 8:30 - 17:00

СЦДП отчете напредъка по реализацията на проект за подобряване на природозащитното състояние на територията си

21.07.2023

Северноцентралното държавно предприятие отчете напредъка по реализацията на проект „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на СЦДП“ по Оперативна програма "Околна среда 2014 -2020 г.". Това се случи на нарочна пресконференция, в която участие взеха представители от Министерство на земеделието и храните, областните администрации в Габрово и Велико Търново, експерти и директори на стопанства от обхвата на СЦДП, медии и др. За изпълнение на целите на проекта са предвидени множество дейности, най-мащабната сред които е осъществяване на ново залесяване на 5353 дка. Подобряване на производствения процес по производство на посадъчен материал е друга важна дейност, заложена по проекта. В нея са предвидени за производство 501 000 бр. фиданки (цер, топола и черен бор) в четири разсадника на СЦДП: Горски разсадник “Джулюница“ към ДГС Горна Оряховица, Горски разсадник „Гарата“ към ДГС Разград, Горски разсадник „Хотанца“ към ДЛС Дунав – Русе и Горски разсадник „Вардим“ към ДГС Свищов.
Предвидени са дейности и за отглеждане на млади култури, както и подобряване на функциите и свързаността на горските природни местообитания и защитените зони от мрежата Натура 2000 чрез създаване и възстановяване на „зелена инфраструктура“. В рамките на проекта вече се извършва и подпомагане на естественото възобновяване със собствени работници и техника, което трябва да засегне 2221 дка. За част от предвиденото залесяване по проекта са заложени дейности по почвоподготовка, включително почистване на площи върху 3130 дка. Отглеждане на създадени култури на територията на СЦДП чрез собствени работници и техника се предвиджа да се приложи върху 15 456 дка. Други ключови дейности, които се изпълняват по проекта включват закупуване на различни видове техника за нуждите на горското стопанство, кастрене на тополови култури, попълване на култури, ограждане на млади култури, с цел предпазване от дивеч и извършване на отгледни сечи без материален добив. Всички те се извършват чрез собствени работници и техника на предприятието.
Отчетеният до момента напредък по реализацията на заложените дейности варира, като достига до 40%. Експертите информираха, че оставащото време е напълно достатъчно за реализиране на всички заложени дейности в пълния им размер. В своето обръщение към участниците в пресконференцията директорът на СЦДП инж. Иван Недков изрази своето задоволство от предоставената на държавните горски предприятия възможност за реализацията на тези проекти и заяви, че се надява тази политика да бъде продължена.
Поздравление за реализацията на проекта към неговите изпълнители бе поднесено от представителите на Министерство на земеделието и храните, според които предприятието е набрало инерция с добра скорост по изпълнението на дейностите по проекта. Като доказателство за това бяха посочени постигнатите резултати, както и верификациите и получените средства. Специално бе отчетен и приноса към опазване на биоразнообразието, като бе посочено, че в сравнение с проектите на останалите предприятия, проектът на СЦДП е най-амбициозен по отношение на основния показател – залесяване.