Пон - Пет 8:30 - 17:00

service-details

СЦДП проведе съвещания по стопанисване на горите

03.06.2024

Северноцентралното държавно предприятие проведе съвещания по стопанисване на горите, съвместно с представители на двете регионални дирекции по горите, в чиито обхват попада предприятието. За стопанствата от СЦДП, попадащи в обхвата на Регионална дирекция по горите – Русе, съвещанието се проведе на територията на Държавно горско стопанство Тутракан, а домакин на съвещанието за стопанствата, попадащи в обхвата на РДГ – Велико Търново съответно бе Държавно горско стопанство Плачковци. В тях участие взеха ръководни представители от всички ловни и горски стопанства от обхвата на Северноцентралното държавно предприятие. Участие взеха също експерти на дирекциите и СЦДП, както и представители на Лесозащитна станция – София.
Една от основните теми на съвещанието бе последните промени в нормативната уредба и начинът на прилагането ѝ. Внимание бе обърнато и на основни положения - начини на извеждане на сечите, определяне на подлежащите за сечи дървета, и последващия контрол по време на сечта. Така например на съвещанието в ДГС Тутракан бяха посетени липови и дъбови гори, където горските обсъдиха спецификите на отгледните и възобновителните сечи при този тип насаждения. По аналогичен начин, на съвещанието в ДГС Плачковци лесовъдите обходиха дъбови, букови и иглолистни насаждения.
Предстои ръководните кадри от горските и ловни стопанства, участвали в двете съвещания, да проведат такива в ръководените от тях ведомства с цел запознаване на всички служители с новите положения в нормативната уредба и начинът на прилагането ѝ.