Успешно премина годишният одит по FSC® за отговорно управление на горите в СЦДП – Габрово

24 Jul
2020
Проверка за спазване изискванията на Националния FSC стандарт за сертифициране управлението на горите в България FSC-STD-BGR-01-2016 V-1 от страна на Горскостопански предприятия се проведе в СЦДП – Габрово (FSC® C114137). В рамките на 5 дни от 29 юни до 3 юли бяха одитирани пет стопанства в обхвата на предприятието, като проверяващият екип посети и извърши теренни и документални проверки в ДГС Габрово, ДЛС „Росица“ – гр. Севлиево, ДГС Плачковци, ДГС Тутракан и ДЛС „Каракуз“ – гр. Дулово. Проверката извърши екип независими специалисти – представители на Control Union Certifications – международен инспекционен и сертификационен орган, който е акредитиран за FSC сертификация в целия свят. Оценено бе управлението на горските територии в екологичен, икономически и социален аспект, съгласно определените принципи и критерии на Forest Stewardship Council®.
Предприятието за поредна година отчита значителен напредък. Заключението на проверяващите е, че одитираните стопанства отговорят на изискванията на стандарта. Констатираните пропуски при одита са малки и срока им за отстраняване е 12 месеца, т.е до следвацщия годишен одит на СЦДП.
Стандартът FSC гарантира отговорно управление на горите. Прилагането на сертификацията по международната система FSC, цели осигуряването и насърчаването на икономически изгодно ползване при спазване законността на дейностите в горите, защита на здравето и правата на работниците, поддържане комуникацията и взаимодействието с местните общности и заитересовани страни, опазването на околната среда и съхраняване на биоразнообразието.
През 2013 год. СЦДП – Габрово получи сертификат по FSC за отговорно управление на държавните горски територии. От тогова, до сега, всяка година на извадков принцип се избират и проверяват няколко стопанства от териториалния обхват на предприятието. Успешното прилагане на изискванията на горската сертификация и поддържането на сертификата вече осем години подред, показва пред обществото и пред пазарите, че дървесината, която те ползват е от законен произход и от гори, които се управляват отговорно в икономически, екологичен и социален аспект.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч