Залесяване на нови 5 353 дка гори на територията на СЦДП през 2023 г.

10 May
2023
2023 г.
Залесяване на нови 5 353 дка гори и подпомагане отглеждането на млади култури са предвидени да се случат в обхвата на СЦДП през 2023 г. Дейностите са част от мерките по изпълнение на проект „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие“.
Проектът цели създаване на условия за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез залесителни и отгледни мероприятия. Това ще се случи чрез подпомагане на естественото възобновяване, усъвършенстване на производствения процес на посадъчен материал, както и чрез залесяване на нови гори и подпомагане отглеждането на млади култури. Проектното предложение предвижда и подобряване на функциите и свързаността на горските природни местообитания и защитените зони от мрежата „Натура 2000“, чрез създаване и възстановяване на „зелена инфраструктура“. За да обезпечи изпълнението на част от тези дейности предприятието е предвидило закупуване на специализирана механизация и оборудване. За популяризирането на залесителните мероприятия ще се проведе регионална информационна кампания, която да информира местното население за значимостта и уязвимостта на биологичното разнообразие. Дейностите са насочени към общо 559 подотдела, като 70% от тях попадат в 27 зони по „Натура 2000“.
Проект BG16M1OP002-3.035-0006-C01 „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие“ стартира през януари 2023 г. и е с продължителност 13 месеца. Общата му стойност възлиза на 9 983 453.72 лева, а финансирането е от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.


КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч