Заместник-министър на земеделието участва в работна среща на СЦДП

25 Jun
2022
Зам.-министър на земеделието инж. Валентин Чамбов участва в работна среща на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово. В мероприятието, организирано по инициатива на директорът на СЦДП – инж. Цветелин Миланов, взеха участие представители на браншови организации и бизнеса в Габрово, ключови потребители на дървесина, както и директорите на държавните горски и ловни стопанства в обхвата на СЦДП.

По време на срещата бяха обсъдени критичните моменти в процесите на дърводобива и стопанисването на горите. Целта на мероприятието бе именно да осигури възможност на всички участници в процеса на добиване на дървесина и стопанисване на горите да представят проблемите си и предложения за тяхното решаване пред ресорният заместник-минстър.

Обсъден бе въпросът с доставките на дърва за огрев. От страна на предприятието бе отбелязано, че дърва ще се предлагат регулярно и чрез откритите седем склада, работещи към държавните горски и ловни стопанства.
Според директорът на СЦДП инж. Миланов, напоследък заявките са увеличени поради завишените цени на горивата и енергията. Това мотивира населението да се презапасява със значително по-големи количества дърва спрямо предходните години.
Заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов, в чийто ресор попада стопанисването на българските гори, заяви, че предстои да се отмени ограничението върху планираното ползване от възобновителни сечи от високостъблените гори. По този начин ще се облекчи пазара и изкуствено създалият се дефицит. Той подчерта, че ще се търси конкурсно начало при формиране на обекти. Заместник-министър Чамбов отбеляза още, че ще се търси механизъм за решаването на трудностите с нормативната уредба. Независимо от това, призова да се търсят възможности сега да бъде направено всичко, което лесовъдски е възможно.

В хода на разговорите, участниците в срещата се обединиха около мнението, че е необходимо допълнително финансиране от европейските механизми и фондове за дърводобива, каквито към момента осезаемо липсват.

Бизнесът благодари за бързата реакция от страна на Министерство на земеделието, и за инициативата от страна на СДЦП за провеждане на срещата и отбеляза, че оценява доброто партньорство.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч