ЗАСИЛЕНИ МЕРКИ В ИНФЕКТИРАНИТЕ ЗОНИ ОКОЛО КОНСТАТИРАНИТЕ СЛУЧАИ НА АЧС НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЦДП - ГАБРОВО

20 Aug
2019
Северноцентрално държанвно предприятие – Габрово продължава усилията за борбата със заболяването Африканска чума по свинете (АЧС). До момента, със заповеди на Българската агенция по безопасност на храните са обявени инфектирани зони в четирите области – Велико Търново, Русе, Разград и Силистра. Площта на всяка инфектирана зона е не по-малко от 200 кв. км., зоните са обозначени на терен с табели и са предприети всички необходими мерки от страна на държавните горски и ловни стопанства. Към момента, от петте области в обхвата на СЦДП, единствено Област Габрово, не е засегната от болестта АЧС.
На територията на предприятието, в обхвата на инфектираните зони се въвеждат следните мерки:
• Ограничаване на достъпа на лица и пътни превозни средства, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта АЧС. След обявяване на инфектирана зона със заповед на БАБХ, Регионалната дирекция по горите, в чиито район на дейност попада зоната, издава заповед за ограничаване на достъпа до горски територии в определените ловностопански райони , на лица и пътни превозни средства, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта.
• Държавните горски и ловни стопанства, в присъствието на стопанисващите дивеча поставят на терен обозначителни табели за маркиране на зоната, указващи ограничения достъп в инфектираната зона.
• Стопанствата незабавно уведомяват населението за ограничения достъп на лица, нямащи отношение към претърсването за трупове на умрели диви свине и за такива с нетипично поведение.
• За срок от два месеца от датата на обявяване на зоната за инфектирана, се спират всички дейности в засегнатите горски територии, в това число дърводобив, лов и подхранване на дивеча, паша на домашни животни, събиране на гъби, билки, сено и др. Ръководството на предприятието, съвместно с директорите на стопанства, предприемат необходимите действия по места, за регулярното снабдяване на местното население с дърва за огрев за предстоящия отоплителен сезон.
• В зоните с ограничен достъп, могат да се извършват неотложни дейности от лицата, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерки за предотвратяване и ликвидиране на болестта по ред и условия определени от областните епизоотични комисии и съгласно определение от БАБХ мерки за биосигурност.
• В периода на ограничения достъп, ловът в инфектираните зони е забранен.
• В инфектираните зони се извършват претърсвания за наличие на трупове на умрели диви свине или на такива с нетипично поведение, от лицата по чл. 34 от ЗЛОД и ДП, които стопансват дивеча на територията на съответната зона, в случай на намерено мъртво животно, се вземат проби и се изпращат незабавно за изследване в БАБХ.
• След приключване на претъсването, дрехите, обувките и ползваните автомобили на лицата, участващи в него, се дезинфекцират.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч