Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17214 ДЛС Росица 12.12.2023 позиции 1,2,3,4,5 Добив на дървесина 47,750.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕТОВАРВАНЕ НА ТИР НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „РОСИЦА”. Виж пълна информация
17211 ДГС Силистра 28.11.2023 5 ЛКМ Лесокултурни мероприятия 3,535.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: механизирана почвоподготовка : оран с дълбочина 30 /см/ преди залесяване в горски територии държавна собственост на територията на ТП "ДГС Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 5 ЛКМ, подотдели: 202 ,,м" с обща площ 101 дка Виж пълна информация
17210 ДГС Габрово 27.11.2023 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: Продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи: пет броя моторни превозни средства. Виж пълна информация
17204 Централно Управление 23.11.2023 Процедури по ЗЛОД 27,222.95 лв. без ДДС
Предмет: предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Чатал кулак” в района на дейност на ТП „ДГС Сеслав“ Виж пълна информация
17212 ДГС Габрово 16.11.2023 2365 бк,гбр Добив на дървесина 1,045.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2365 Виж пълна информация
17213 ДЛС Росица 15.11.2023 15.11.2023 23029 бб, чб, гбр, бк, ак Добив на дървесина 9,654.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17206 ДЛС Каракуз 08.11.2023 1 Лесокултурни мероприятия 14,206.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел в подотдел 168-л с обща площ за извършване на дейността от 205 дка в горски територии държавна собственост на територията на на ТП ДЛС “Каракуз” град Дулово. Виж пълна информация
17202 ДГС Бяла 02.11.2023 02.11.2023 232 0 Лесокултурни мероприятия 8,195.00 лв. без ДДС
Предмет: Изкопаване на дупки 60/60 с тракторен свредел Виж пълна информация
17209 ДЛС Росица 31.10.2023 31.10.2023 23028 бб, бк, гбр Добив на дървесина 22,126.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17200 ДГС Силистра 27.10.2023 4 / 23 ЛКМ Лесокултурни мероприятия 35,326.50 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на дейността – предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” Виж пълна информация
17195 ДГС Сеслав 20.10.2023 24.10.2023 Търгове по Закона за държавна собственост Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на посочените по-долу движими вещи –частна държавна собственост, представляващи: представляващи 15 бракувани дълготрайни материални активи –машини и съоръжения –транспорти средства за отпадъчно желязо - скрап Виж пълна информация
17196 ДГС Сеслав 20.10.2023 24.10.2023 Търгове по Закона за държавна собственост Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на посочените по-долу движими вещи –частна държавна собственост, представляващи: седем броя мотоциклети Виж пълна информация
17197 ДГС Разград 20.10.2023 24.10.2023 Търгове по Закона за държавна собственост 900.00 лв. без ДДС
Предмет: за продажба на движима вещ –частна държавна собственост, представляваща: един брой МПС - лек автомобил Виж пълна информация
17207 ДЛС Росица 20.10.2023 20.10.2023 23027 ак, см Добив на дървесина 8,903.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17205 ДГС Буйновци 19.10.2023 2328 бк, гбр Добив на дървесина 3,717.76 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17208 ДГС Буйновци 19.10.2023 2329 бб Добив на дървесина 16,981.12 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17203 ДЛС Росица 18.10.2023 18.10.2023 23026 бк Добив на дървесина 12,512.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17201 ДГС Буйновци 13.10.2023 2327 бк, гбр, трп, шст, врб Добив на дървесина 15,674.88 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17198 ДЛС Росица 09.10.2023 09.10.2023 23025 бк, гбр Добив на дървесина 135,372.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17199 ДГС Буйновци 09.10.2023 2326 бк Добив на дървесина 1,758.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация