Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16104 ДГС Бяла 25.02.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване ,включващо профилактика ,ремонт/основен и текущ/осигуряване на резервни части на 16 бр. МПС Виж пълна информация
16093 Централно Управление 20.02.2020 06.03.2020 Процедури по ЗЛОД
Предмет: Виж пълна информация
16087 Централно Управление 14.02.2020 28.02.2020 Процедури по ЗЛОД 42,621.00 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Тодорчетата” в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Габрово” (ТП „ДГС Габрово“), обособен със Заповед № РД 48-75/04.12.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Виж пълна информация
16096 ДЛС Дунав 10.02.2020 2014-1 лп, чб, бб Добив на дървесина 32,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС “Дунав” Виж пълна информация
16097 ДЛС Дунав 10.02.2020 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 чб, бб, срлп, яс, яв, шст, цр, дб, кгбр, мжд, брс, кл, ак, глд, дж, чрн, айл Добив на дървесина 111,879.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
16098 ДЛС Дунав 10.02.2020 2 0 Лесокултурни мероприятия 135,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
16094 ДЛС Дунав 07.02.2020 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ак, глд, мжд, кгбр, цр, дб, яв, яс, лп, айл, брс, кл, глг, дж, мкш, чрн, Продажба на стояща дървесина корен 842,026.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16095 ДЛС Дунав 07.02.2020 2014-2 чб, яс, яв, срлп, цр, дб, кгбр, мжд, брс, кл, ак Продажба на дървесина 42,622.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16099 ДЛС Каракуз 07.02.2020 2010; 2011; 2012; ак; срлп; пляс; цр; здб; гбр; кл; Добив на дървесина 35,442.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16100 ДЛС Каракуз 07.02.2020 20001 тп; Продажба на дървесина 49,970.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16101 ДЛС Каракуз 07.02.2020 20002; срлп; пляс; здб; Продажба на дървесина 7,344.71 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16078 ДГС Силистра 05.02.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства, собственост на ТП ДГС- СИЛИСТРА при СЦДП ДП -Габрово, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им“ Виж пълна информация
16076 Централно Управление 03.02.2020 19.02.2020 Търгове по Закона за държавна собственост 80.30 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на Поземлен имот в горска територия с идентификатор 14218.240.59, с площ 6883кв.м, находящ се е землището на гр.Габрово, обл.Габрово, местност Узана. Виж пълна информация
16102 ДГС Бяла 29.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебни моторни превозни средства на СЦДП-ДП -Габрово,ТП ДГС Бяла Виж пълна информация
16103 ДГС Бяла 29.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя и спрей за маркиране за нуждите на ТП ДГС Бяла Виж пълна информация
16064 ДЛС Воден 28.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 72,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебни автомобили, ,собственост на „Северноцентрално държавно предприятие”гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“, за срок от 12 календарни месеца Виж пълна информация
16067 ДЛС Воден 28.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 88,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и консумативи за транспортни средства селскостопанска техника / трактори и прикачен инвентар/ и камиони , собственост на „СЦДП” ДП - Габрово, ДГС „Воден-Ири Хисар“ ТП, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
16092 ДЛС Дунав 28.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина за нуждите на ТП ДЛС „Дунав“, гр.Русе за 2020 година Виж пълна информация
16085 ДГС Елена 23.01.2020 2018 2019 2020 ак кгбр, цр, бб, чб, мжд Добив на дървесина 31,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16086 ДГС Елена 23.01.2020 2018-1 2020-1 ак, здб, цр, бк кгбр, мжд Продажба на дървесина 39,247.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад Виж пълна информация