Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16865 ДГС Силистра 15.10.2021 2146 срлп, чдб Добив на дървесина 31,466.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2146 Виж пълна информация
16859 ДГС Елена 14.10.2021 2153 2154 гбр бк мжд здб чб Добив на дървесина 17,117.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16860 ДГС Елена 14.10.2021 2153-1 2154-1 гбр бк мжд здб чб Продажба на дървесина 42,987.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16861 ДГС Елена 14.10.2021 2152 гбр здб бк цр гбр ак Добив на дървесина 19,440.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16862 ДГС Елена 14.10.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 6,666.65 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи транспортни средства /мотоциклети/ Виж пълна информация
16856 ДЛС Дунав 12.10.2021 5 0 Лесокултурни мероприятия 20,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Механизирана работа в горски разсадник с.Хотанца" Виж пълна информация
16857 ДГС Тутракан 08.10.2021 21101 глд, ак Добив на дървесина 11,955.04 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
Процедура № 16857 на ДГС Тутракан от 08.10.2021 е прекратена!
16848 ДГС Буйновци 30.09.2021 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135 бб, чб, здгл, гбр, бк, здб Добив на дървесина 76,239.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, рампиране на временен склад, направа и / или ремонт на извозни пътища, претоварване на ТИР Виж пълна информация
16849 ДГС Буйновци 30.09.2021 21030, 21031, 21032, 21033, 21034, 21035 бб, чб, здгл, гбр, бк, здб Продажба на дървесина 157,032.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина добита на временен склад Виж пълна информация
16855 ДГС Тутракан 30.09.2021 2108 и 2109 срлп, здб, цр Добив на дървесина 7,056.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
Процедура № 16855 на ДГС Тутракан от 30.09.2021 е прекратена!
16847 ДГС Свищов 29.09.2021 Д21 Лесокултурни мероприятия 5,961.60 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на лесокултурни дейностти –подготовка на почвата за залесяване- механизирано изкопаване на дупки 60Х60 с тракторен свредел Виж пълна информация
16843 ДГС Силистра 28.09.2021 3 ЛКМ 2021 Лесокултурни мероприятия 2,760.00 лв. без ДДС
Предмет: Предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на 3450 бр. дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 3 – подотдели 12 м, 18 а, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране. Виж пълна информация
16844 ДГС Силистра 28.09.2021 4 ЛКМ 2021 Лесокултурни мероприятия 7,021.60 лв. без ДДС
Предмет: Предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на 8777 бр. дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 4 – подотдели 298 б,327 а, 328 к, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране. Виж пълна информация
16845 ДГС Елена 28.09.2021 2148 2149 2150 2151 бб ак гбр кгбр цр Добив на дървесина 15,555.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16846 ДГС Елена 28.09.2021 2148-1 2149-1 бб ак Продажба на дървесина
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16850 ДГС Разград 28.09.2021 21421 ак, цр, кл, гбр Продажба на стояща дървесина корен 15,682.95 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21421 Виж пълна информация
16851 ДГС Разград 28.09.2021 21422 ак, цр, кл, срлп, бл Продажба на стояща дървесина корен 22,562.41 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21422 Виж пълна информация
16852 ДГС Разград 28.09.2021 21423 ак, глд, гбр, кл, бк Продажба на стояща дървесина корен 24,554.30 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21423 Виж пълна информация
16853 ДГС Разград 28.09.2021 21424 ак, цр, кл, бл, пбрс, срлп, дж Продажба на стояща дървесина корен 23,113.13 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21424 Виж пълна информация
16854 ДГС Разград 28.09.2021 21425 ак, бл, цр, срлп Продажба на стояща дървесина корен 18,449.29 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21425 Виж пълна информация