Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16403 ДГС Елена 16.07.2020 2041-1 2042-1 гбр, здб, срлп, трп, цр, мжд, чб, бк, бб, кгбр Продажба на дървесина 66,219.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16404 ДГС Горна Оряховица 16.07.2020 2028 цр, гбр.здб.бл.слрп, Продажба на дървесина 11,272.04 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина обект 2028 Виж пълна информация
16370 ДЛС Росица 14.07.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка на резервни части за трактори собственост на СЦДП Габрово ТП ДЛС Росица за 12 месеца Виж пълна информация
16400 ДГС Горна Оряховица 14.07.2020 2027 гбр, цр, здб, кл, бл, чб,срлп, ак,чдб Добив на дървесина 10,258.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина обект 2027 Виж пълна информация
16396 ДГС Тутракан 13.07.2020 20103 срлп,см,ела,кдб Добив на дървесина 21,150.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16398 ДГС Тутракан 13.07.2020 2022,2023,2024 срлп,цр,кгбр,глд Добив на дървесина 31,840.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16397 ДГС Горна Оряховица 09.07.2020 2026 бл,здб,цр.гбр Продажба на стояща дървесина корен 39,317.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с явно наддаване Виж пълна информация
16360 ДГС Плачковци 08.07.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги на 7 моторни превозни средства на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
16384 ДЛС Дунав 07.07.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на фураж за нуждите на фазановото стопанство на ТП ДЛС Дунав Русе при СЦДП ДП - Габрово Виж пълна информация
16392 ДГС Елена 07.07.2020 2032 2033 здгл, вб, гбр, цр, бк, чдб,бл Добив на дървесина 19,837.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16393 ДГС Елена 07.07.2020 2032-1 2033-1 здгл вб цр бл гбр бк чдб Продажба на дървесина 51,859.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16394 ДГС Елена 07.07.2020 2039 2040 бк трп гбр чрш Добив на дървесина 32,904.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
16395 ДГС Елена 07.07.2020 2039-1 2040-1 бк трп гбр чрш Продажба на дървесина 83,318.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16382 Централно Управление 06.07.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 250,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП - гр. Габрово за период от 12 месеца“ Виж пълна информация
16361 Централно Управление 03.07.2020 202023 0 Дългосрочни договори 43,447.00 лв. без ДДС
Предмет: ДГС Плачковци ТП определяне на купувач и сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща дървесина на корен с преобладаващ сортимент технологична дървесина и дърва за огрев от широколистни дървесни видове от обект № 202023 Виж пълна информация
Процедура № 16361 на Централно Управление от 03.07.2020 е прекратена!
16362 Централно Управление 03.07.2020 202024 0 Дългосрочни договори 37,054.00 лв. без ДДС
Предмет: ДГС Плачковци ТП продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща категория дърва от широколистни дървесни видове от обект № 202024 Виж пълна информация
Процедура № 16362 на Централно Управление от 03.07.2020 е прекратена!
16363 Централно Управление 03.07.2020 202026 0 Дългосрочни договори 32,972.00 лв. без ДДС
Предмет: ДГС Плачковци ТП продажба на стояща дървесина на корен с преобладаващ сортимент технологична дървесина и дърва за огрев от иглолистни и широколистни дървесни видове от обект №202026 Виж пълна информация
Процедура № 16363 на Централно Управление от 03.07.2020 е прекратена!
16364 Централно Управление 03.07.2020 202027 0 Дългосрочни договори 19,890.00 лв. без ДДС
Предмет: ДГС Плачковци ТП продажба на стояща дървесина на корен с преобладаващ сортимент технологична дървесина и дърва за огрев от широколистни дървесни видове от обект № 202027 Виж пълна информация
Процедура № 16364 на Централно Управление от 03.07.2020 е прекратена!
16356 Централно Управление 02.07.2020 202011 0 Дългосрочни договори 28,621.00 лв. без ДДС
Предмет: ДГС Буйновци ТП продажба на стояща дървесина на корен с препбладаваща технологична дървесина и дърва за огрев от иглолистни и широколистни дървесни видове от обект №202011 Виж пълна информация
Процедура № 16356 на Централно Управление от 02.07.2020 е прекратена!
16357 Централно Управление 02.07.2020 202012 0 Дългосрочни договори 35,522.00 лв. без ДДС
Предмет: ДГС Буйновци ТП продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща категория едра и дърва за огрев от широколистни дървесни видове от обект 202012 Виж пълна информация
Процедура № 16357 на Централно Управление от 02.07.2020 е прекратена!