Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16789 ДГС Болярка 28.07.2021 2129 срлп, цр, бл, злб, пкл, мжд Добив на дървесина 2,093.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина във връзка с чл. 193 от Закон за горите - обект 2129 Виж пълна информация
16790 ДГС Болярка 28.07.2021 2102, 2103, 2122, 2123, 2125 ак, бб, бврб, бк, гбр, здб, кгбр, лп, мжд, пкл, см, трп, цр, чб, чел, чрш, яс Продажба на стояща дървесина корен
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2102, 2103, 2122, 2123, 2125 Виж пълна информация
16788 ДЛС Каракуз 27.07.2021 2115; срлп; тп; цр; пляс; Добив на дървесина 18,875.20 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина Виж пълна информация
16784 ДГС Габрово 21.07.2021 2157, 2158 бб, чб, ак, цр, здб, гбр, бк, цр, срлп Добив на дървесина 18,577.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, товарене, подвоз и разтоварване на ТИР станция Виж пълна информация
16785 ДГС Габрово 21.07.2021 2157, 2158 бб, чб, ак, цр, здб, гбр, бк, цр, срлп Продажба на дървесина 41,479.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16786 ДГС Габрово 21.07.2021 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165 бб, чб, ак, цр, здб, гбр, бк, срлп, трп, яв, бл, плбрс, кгбр, мждр, пкл, чрш Добив на дървесина 38,502.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
16787 ДГС Габрово 21.07.2021 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165 бб, чб, ак, цр, здб, гбр, бк, срлп, трп, яв, бл, плбрс, кгбр, мждр, пкл, чрш Продажба на дървесина 54,407.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16779 ДГС Габрово 20.07.2021 2141, 2142, 2143 ак, бк, гбр, бл, цр, чдб, чрш, здб, бб, чб Продажба на стояща дървесина корен 20,639.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина - ОГФ Виж пълна информация
16782 ДГС Габрово 20.07.2021 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156 ак, бк, см, яв, ива, оф, бб, трп, гбр, чрш, кгбр, бл, цр, чб, здб, Продажба на стояща дървесина корен 114,691.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща на корен дървесина Виж пълна информация
16783 ДГС Габрово 20.07.2021 21103, 21104 бк Продажба на дървесина 5,770.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина от временен склад Виж пълна информация
16780 ДЛС Каракуз 19.07.2021 2114 цр; бл; Добив на дървесина 13,280.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16781 Централно Управление 19.07.2021 210006 Продажба на стояща дървесина корен 604,871.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен по категории с начални цени без ДДС, с размер на гаранциите за участие и стъпки за наддаване: – прогнозни количества маркирана дървесина на корен от Обект № 210006, от годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. – ДГС „Буйновци“ ТП, ДГС Габрово ТП, ДГС Елена ТП, ДЛС Росица ТП, ДГС Плачковци ТП и ДЛС Дунав ТП, ДГС Разград ТП, ДГС Сеслав ТП и ДЛС Каракуз ТП в района на дейност на СЦДП ДП - гр.Габрово, към СЦДП ДП – гр. Габрово Виж пълна информация
16772 Централно Управление 09.07.2021 23.07.2021 Процедури по ЗЛОД 35,276.71 лв. без ДДС
Предмет: предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Осенари-Кладни дял” в района на дейност на ТП „ДГС Болярка“, обособен със Заповед №РД 49-158/10.05.2012 г. на министъра на земеделието и храните. Виж пълна информация
16777 ДГС Разград 07.07.2021 1 Доставки 10,800.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Извършване на товарене, претоварване и транспортиране на ТИР на дървесина от временен горски склад от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Разград ТП при СЦДП-ДП-Габрово в Обект №1, Виж пълна информация
16778 ДГС Разград 07.07.2021 2 Доставки 5,400.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Извършване на товарене, претоварване и транспортиране на ТИР на дървесина от временен горски склад от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Разград ТП при СЦДП-ДП-Габрово в Обект №2 Виж пълна информация
16776 ДЛС Росица 01.07.2021 2102, 2103, 2104, 2105 бб, чб, см, бк, гбр, цр, бл Продажба на стояща дървесина корен 124,981.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16775 ДГС Горна Оряховица 30.06.2021 2124.2125.2126.2127.2128 цр, бл, здгл, чб, срлп, чдб, мжд, кл, гбр, кгбр.срлп,здб,глд, Добив на дървесина 78,636.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16773 ДЛС Каракуз 29.06.2021 2110; срлп; тп; цр; Добив на дървесина 15,732.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина Виж пълна информация
16774 ДЛС Каракуз 29.06.2021 2; Лесокултурни мероприятия 27,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършването на лесокултурни дейности –пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване на територията на ТП ДЛС „Каракуз”-Обект № 2, с обща площ за извършване на дейността 69 дка Виж пълна информация
16768 ДЛС Дунав 22.06.2021 2115, 2131 ак, глд, мжд Продажба на стояща дървесина корен 109,331.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация