Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15841 ДГС Силистра 21.06.2019 об № 2 ЛКМ Лесокултурни мероприятия 43,140.00 лв. без ДДС
Предмет: подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин.-50 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2 – подотдели: 327а, 302н и 302о с обща площ 120 дка Виж пълна информация
15828 ДГС Тутракан 19.06.2019 2 Лесокултурни мероприятия 68,640.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в подотдели: 11-з, 11-к, 9-е, 9-ж2, 6-з, 8-г, 67-б, с обща площ за извършване на дейността от 176 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране Виж пълна информация
15829 ДГС Габрово 19.06.2019 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 бб, здгл, гбр, цр, чрш,,здб, бк, бл, акц,тпр, чдб, мждр Продажба на стояща дървесина корен 172,659.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в обекти от №1952 - 1961 Виж пълна информация
15833 ДГС Тутракан 19.06.2019 194905, 194906, 194907, 194908 срлп, ак Продажба на стояща дървесина корен 171,003.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС "Тутракан" Виж пълна информация
15830 ДЛС Воден 18.06.2019 1935 цр,бл,мжд Продажба на стояща дървесина корен 36,421.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1935 Виж пълна информация
15831 ДЛС Воден 18.06.2019 1936 пляс,срлп,гбр,здб,цр,кл Продажба на стояща дървесина корен 64,329.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1936 Виж пълна информация
15832 ДЛС Воден 18.06.2019 1937 цр,гбр,срлп,ак,глед,гбр Продажба на стояща дървесина корен 10,108.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1937 Виж пълна информация
15816 ДЛС Каракуз 17.06.2019 190010 тп Продажба на дървесина 89,806.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад. Виж пълна информация
15837 ДГС Сеслав 17.06.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни, на СЦДП ДП Габрово, ТП ДГС Сеслав, със застраховка „Гражданска отговорност за МПС” за 2019 година Виж пълна информация
15814 ДГС Елена 13.06.2019 1923 1924 1925 бб,здб,пляс, трп,гбр, цр,бк Добив на дървесина 11,329.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15815 ДГС Елена 13.06.2019 1923-1 1924-1 1925-1 бб,здб,пляс, трп,гбр, цр,бк Продажба на дървесина 32,798.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15808 ДГС Сеслав 12.06.2019 1912 ак,гбр,кл,лп,цр,чб,яс Продажба на стояща дървесина корен 29,936.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1912 Виж пълна информация
Процедура № 15808 на ДГС Сеслав от 12.06.2019 е прекратена!
15809 ДГС Сеслав 12.06.2019 1913 ак,гбр,кл,лп,цр,яс Продажба на стояща дървесина корен 44,514.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1913 Виж пълна информация
15810 ДГС Сеслав 12.06.2019 1914 ак,лп,цр,яс Продажба на стояща дървесина корен 44,561.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1914 Виж пълна информация
15811 ДГС Сеслав 12.06.2019 1915 ак,тп Продажба на стояща дървесина корен 112,457.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1915 Виж пълна информация
15817 ДГС Сеслав 12.06.2019 Лесокултурни мероприятия 28,860.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане на дейността – подготовка на почвата за залесяване с обща площ 74 дка на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1 Виж пълна информация
15818 ДГС Сеслав 12.06.2019 Лесокултурни мероприятия 13,650.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане на дейността – подготовка на почвата за залесяване с обща площ 35 дка на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2 Виж пълна информация
15805 ДГС Габрово 11.06.2019 1950МТ бб, чб, цр, ак, гбр Продажба на стояща дървесина корен 26,033.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за местни търговци от обект № 1950МТ Виж пълна информация
15806 ДГС Габрово 11.06.2019 1949 бб, чб, ела, цр, здб, ак Продажба на стояща дървесина корен 15,010.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1949 Виж пълна информация
15812 ДГС Буйновци 11.06.2019 №№ 19022, 19023 бк, гбр, здб, бб, здгл Продажба на дървесина 68,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация