Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15746 ДГС Разград 25.04.2019 3 Доставки 58,425.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на дейността:транспортиране на дървесина съгласно чл.10, ал.1, т.3 и чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии Обект 3 Виж пълна информация
15719 ДЛС Каракуз 23.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 37,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили /леки и товарни/, селскостопанска и горска техника, и прикачен инвентар на СЦДП ТП ДЛС „Каракуз”, включително доставка и монтаж на резервни части, доставка на консумативи и принадлежности за тях Виж пълна информация
15731 ДГС Болярка 23.04.2019 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 ак, бк, гбр, здб, глд, лп, кгбр, бл, трп, мжд, цр, чб, пкл, Добив на дървесина 134,804.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина - обекти 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 Виж пълна информация
15715 Централно Управление 17.04.2019 07.05.2019 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: отдаване под наем на сграда Виж пълна информация
15728 ДГС Плачковци 17.04.2019 1914,1915,1916 бб, бк, брз, гбр, дрш, здб, трп, цр, чб, лп, ак Добив на дървесина 63,230.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
15729 ДГС Плачковци 17.04.2019 1917,1918,1919 бб,чб,ак,бл,кгбр,лп,здб,чрш,трп Добив на дървесина 76,049.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
15739 ДГС Свищов 16.04.2019 192 0 Лесокултурни мероприятия 22,216.90 лв. без ДДС
Предмет: ЛКМ-дисковане на култури Виж пълна информация
15730 ДГС Плачковци 15.04.2019 1920,1921,1922 бк,гбр,дрш,здб, цр, трп, ак, кгбр, бл Добив на дървесина 13,196.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
15732 ДГС Елена 15.04.2019 1919-1 1920-1 чб, бб, трп, бк, гбр, здб, здгл,см, ак, срлп, мжд, ббрс, цр, чдб Продажба на дървесина 307,637.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15733 ДГС Елена 15.04.2019 1919 1920 чб, бб, трп, бк, гбр,здб,здгл,см, ак, срлп, мжд, ббрс, цр, чдб Добив на дървесина 116,383.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15743 Централно Управление 15.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на „СЦДП” ДП Габрово и неговите териториални поделения” Виж пълна информация
15724 ДГС Бяла 12.04.2019 Лесокултурни мероприятия 61,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана подготовка на почвата и подпомагане на естественото възобновяване Виж пълна информация
15740 ДЛС Росица 12.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ВЪНШНИ ГУМИ ЗА МПС СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ГАБРОВО ТП ДЛС РОСИЦА Виж пълна информация
15741 ДГС Свищов 12.04.2019 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на спрей за маркиране Виж пълна информация
15742 ДГС Разград 12.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на боя, спрей, разредител и четки, необходими за маркиране на дървесина за нуждите на ТП ДГС "Разград" за 2019г. Виж пълна информация
15735 ДГС Силистра 11.04.2019 1913,1914,1915 ак, срлп, тп, цр,чб, чдб, яв Добив на дървесина 47,092.48 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и транспорт на добита технологична дървесина до тир станция и/или товарене на превозно средство. Виж пълна информация
15736 ДГС Силистра 11.04.2019 1916, 1917, 1918 ак, кдб, мжд, ор, тп, срлп, цр, яс Добив на дървесина 32,827.04 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и транспорт на добита технологична дървесина до тир станция и/или товарене на превозно средство. Виж пълна информация
15737 ДГС Силистра 11.04.2019 1919, 1920 бл, цр Добив на дървесина 11,153.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина /временен склад в сечището/ Виж пълна информация
15738 ДГС Буйновци 11.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез покупка на специализиран спрей за маркиране и горска креда, за нуждите на ТП ДГС Буйновци” Виж пълна информация
15723 Централно Управление 09.04.2019 19002 Продажба на стояща дървесина корен 673,495.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от годишен план за ползването на дървесина за 2019 год. от държавните горски територии на „ДГС Буйновци“ ТП, ДГС „Болярка“ ТП, ДГС Габрово ТП, ДГС Горна Оряховица ТП, ДГС Елена ТП, ДГС Плачковци ТП, ДГС Севлиево ТП, ДЛС Росица ТП, ДГС Бяла ТП, ДГС Разград ТП, ДЛС Каракуз ТП, ДГС Сеслав ТП, ДГС Силистра ТП и ДЛС Воден- Ири хисар ТП, в района на дейност на СЦДП ДП - гр.Габрово Виж пълна информация