Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16718 ДГС Разград 09.04.2021 21115 гбр, здб, кл, мжд, пляс, срлп, цр Продажба на дървесина 80,101.70 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград“ , при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21115 Виж пълна информация
16720 ДГС Разград 09.04.2021 21411 ак Продажба на стояща дървесина корен 43,973.66 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21411 Виж пълна информация
16695 Централно Управление 08.04.2021 28.04.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 126,132.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на „Северноцентрално държавно предприятие" (СЦДП), гр. Габрово, в района на териториално поделение „Държавно горско стопанство Плачковци" (ТП „ДГС Плачковци") Сграда за стол и горско общежитие с идентификатор 66103.5.357.1 (шест, шест, едно, нула, три, точка, пет, точка, три, пет, седем, точка, едно), със застроена площ (ЗП) 195 кв.м., на 3 (три) етажа, с предназначение: курортна, туристическа сграда, съгласно скица №15-1033727-04.11.2020 г. на СГКК - гр. Стара Загора, ведно с обслужващите сгради, както следва: 2.1. Сграда с идентификатор 66103.5.357.2 (шест, шест, едно, нула, три, точка, пет, точка, три, пет, седем, точка, две), със ЗП 44 кв.м., на 1 (един) етаж, с предназначение: складова база, склад, съгласно скица №15-1033769-04.11.2020 г. на СГКК - гр. Стара Загора; 2.2. Сграда с идентификатор 66103.5.357.3 (шест, шест, едно, нула, три, точка, пет, точка, три, пет, седем, точка, три), със ЗП 15 кв.м., на 1 (един) етаж, с предназначение: промишлена сграда, съгласно №15-1033796-04.11.2020 г. на СГКК - гр. Стара Загора, Виж пълна информация
16708 ДГС Габрово 07.04.2021 2136, 3137 бб, чб, тпл, бк, здб, цр, ак, гбр Добив на дървесина 20,569.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16709 ДГС Габрово 07.04.2021 2136, 3137 бб, чб, тпл, бк, здб, цр, ак, гбр Продажба на дървесина 31,129.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16705 ДГС Елена 06.04.2021 2128 бк цр гбр трп здб кгбр Добив на дървесина 22,388.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16706 ДГС Елена 06.04.2021 2128-1 бк, гбр, цр, трп, здб, кгбр Продажба на дървесина 46,934.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16704 ДЛС Каракуз 02.04.2021 №21002; №21003; №21004; №21005; №21006; №21007; №21008; ак Продажба на дървесина 219,956.30 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16700 ДГС Болярка 31.03.2021 2101 ак, бб, бк, гбр, здб, лп, мжд, пкл, цр, чб, чрш, яс Продажба на стояща дървесина корен 20,993.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2101 Виж пълна информация
16701 ДГС Болярка 31.03.2021 2121 цр, бл, лп, мжд, кгбр, кдб Добив на дървесина 11,247.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина във връзка с чл. 193 от Закон за горите - обект 2121 Виж пълна информация
16721 ДЛС Росица 26.03.2021 26.03.2021 2162 цр, бл, кл Добив на дървесина 1,581.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в Обект № 2162 Виж пълна информация
16719 ДЛС Росица 18.03.2021 19.03.2021 21011 бк Добив на дървесина 44,354.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16696 ДГС Силистра 16.03.2021 2119 срлп, цр Добив на дървесина 18,940.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина ,представляваща сеч и извоз до временен склад обект 2119 Виж пълна информация
16697 ДГС Плачковци 16.03.2021 2120, 2121 бб, бк, гбр, см, трп, здб Добив на дървесина 62,853.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за – добив на дървесина /сеч и извоз до временен склад, товаро- разтоварни дейности и подвоз (транспорт) на технологична дървесина и дърва за огрев до ТИР станция/ за обекти № 2120 и 2121 находящи се на територията на ТП ДГС Плачковци. Виж пълна информация
16698 ДГС Плачковци 16.03.2021 2120, 2121 бб, см, трп, бк, здб Продажба на дървесина 57,347.00 лв. без ДДС
Предмет: явен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски териториии държавна собственост в ТП ДГС Плачковци, Виж пълна информация
16691 ДЛС Каракуз 15.03.2021 2105 срлп; Добив на дървесина 4,824.90 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина Виж пълна информация
16692 ДЛС Каракуз 15.03.2021 2107 ак; срлп; бл; цр; кл; мжд; брс; кгбр; мк; Добив на дървесина 106,416.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16693 ДЛС Каракуз 15.03.2021 21001 срлп; Продажба на дървесина 22,069.95 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16702 ДЛС Росица 12.03.2021 15.03.2021 21009 бб, см, бк,гбр Добив на дървесина 13,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16703 ДЛС Росица 12.03.2021 15.03.2021 21010 бк, трп,гбр Добив на дървесина 76,122.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация