Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16518 ДГС Силистра 25.09.2020 6 ЛКМ 2020 Лесокултурни мероприятия 6,801.20 лв. без ДДС
Предмет: Предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: дисковане преди залесяване на площ от 112.6 дка и механизирано изкопаване на 7094 бр. дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 6 – подотдели 193 г, 193 д, 194 о, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране. Виж пълна информация
16505 ДГС Буйновци 24.09.2020 203, 210, 213, 214, 215, 216 бк, бб, чб, гбр, здб Продажба на стояща дървесина корен 109,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, от горски територии държавна собственост, на територията на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
16507 ДГС Болярка 24.09.2020 2011 ак, ббрс, бл, гбр, кгбр, кдб, лп, мжд, мкш, пкл, цр Добив на дървесина 35,532.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обект 2011 Виж пълна информация
Процедура № 16507 на ДГС Болярка от 24.09.2020 е прекратена!
16508 ДГС Болярка 24.09.2020 2002, 2031, 2032, 2042 ак, бб, бврб, бк, бл, гбр, здб, здгл, кгбр, кдб, кс, лп, мжд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чел, чрш, яв, яс Продажба на стояща дървесина корен 176,637.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2002, 2031, 2032, 2042 Виж пълна информация
Процедура № 16508 на ДГС Болярка от 24.09.2020 е прекратена!
16516 ДГС Силистра 24.09.2020 2048 ак,глд 1 Добив на дървесина 39,112.40 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об. 2048 Виж пълна информация
16531 ДЛС Воден 24.09.2020 19-18 акация Продажба на дървесина 4,719.52 лв. без ДДС
Предмет: продажба на ЕСД по ценоразпис Виж пълна информация
16511 ДГС Елена 23.09.2020 2049 2050 2051 2052 бк, цр,гбр,здб,бб, брз, ак, кгбр, срлп, здб, мжд Добив на дървесина 43,243.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16512 ДГС Елена 23.09.2020 2049-1 2050-1 2051-1 2052-1 бк, цр,гбр,здб,бб, брз, ак, кгбр, срлп, здб, мжд Продажба на дървесина 109,246.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина Виж пълна информация
16502 ДЛС Дунав 18.09.2020 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 ак, глд, айл, цр, дб, яв, яс, лп, брс, мжд, гбр, кл, глг, дж, чрн, Продажба на стояща дървесина корен 379,917.00 лв. без ДДС
Предмет: Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане добива на дървесина Виж пълна информация
16503 ДЛС Дунав 18.09.2020 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 ак, брст, чрн, дж, яв, цр, дб, яс, шст Продажба на стояща дървесина корен 365,811.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16510 ДГС Разград 18.09.2020 2 Лесокултурни мероприятия 25,920.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на дейността – подготовка на почвата за залесяване с обща площ 72 дка на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2, Виж пълна информация
16498 ДГС Горна Оряховица 17.09.2020 2029-1, 2030-1, 2031-1, 2032-1, 2033-1; чдб, цр,бл. пяс,срлп, кгбр, ак, чб, мжд Продажба на дървесина 262,619.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни добити количества дървесина на временен склад Виж пълна информация
16499 ДГС Горна Оряховица 17.09.2020 2029,2030,2031,2032,2033 чдб, цр, бл, пяс, срлп, кгбр, ак , чб, мжд, кл Добив на дървесина 82,942.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16529 ДЛС Росица 17.09.2020 20035 СР бб, см, чб, бк, гбр, ак, здб Добив на дървесина 29,673.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16530 ДЛС Росица 17.09.2020 20036 СР бб, бк Добив на дървесина 8,418.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16494 ДГС Силистра 16.09.2020 Търгове по Закона за държавна собственост 650.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на бракувани МПС за отпадъчно желязо-скрап Виж пълна информация
16504 ДГС Елена 16.09.2020 2047 срлп, цр, здб, гбр,кгбр,мжд Добив на дървесина 23,135.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16506 ДГС Елена 16.09.2020 2047-1 срлп, здб, цр, гбр, кгбр, мждр Продажба на дървесина 55,727.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина Виж пълна информация
16500 ДГС Тутракан 14.09.2020 Обект 2 Лесокултурни мероприятия 66,950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в подотдели: 10-г, 10-д, 11-л, 11-м, 11-и, 16-у, 10-н, 5-ж, 5-н, 13-я, 21-п1, 21-д, 22-в, с обща площ за извършване на дейността от 169 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
16501 ДГС Сеслав 14.09.2020 2024 ак Продажба на стояща дървесина корен 42,872.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2024 Виж пълна информация
Процедура № 16501 на ДГС Сеслав от 14.09.2020 е прекратена!