Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16192 ДГС Болярка 23.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 11 /единадесет/ броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство "Болярка" гр. Велико Търново за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16200 Централно Управление 22.04.2020 202003 ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ ВИДОВЕ Дългосрочни договори 830,000.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА ТЕХНОЛОГИЧА ДЪРВЕСИНА ОТ ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ НАТОВАРЕНА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” Виж пълна информация
16201 Централно Управление 22.04.2020 202004 твъди широколистни дървесни видов Дългосрочни договори 795,221.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на преобладаваща технологична дървесина от твъди широколистни дървесни видове от обект № 202004 в териториалния обхват на Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово Виж пълна информация
16202 Централно Управление 22.04.2020 202005 твъди широколистни дървесни видове Дългосрочни договори 923,036.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща технологична дървесина от твъди широколистни дървесни видове от обект № 202005 в териториалния обхват на Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово за 10 (десет) годишен период. Виж пълна информация
16217 ДЛС Каракуз 15.04.2020 2013 тп; срлп; ак; Добив на дървесина 15,174.90 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина Виж пълна информация
16194 Централно Управление 14.04.2020 202001 ДЪРВЕСИНА ОТ ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ /БЕЗ ДЪБ И ЦЕР/, МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ (БЕЗ ВЪРБА) Дългосрочни договори 1,597,259.00 лв. без ДДС
Предмет: Обект 202001 ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ТЕХНОЛОГИЧА ДЪРВЕСИНА ОТ ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ /БЕЗ ДЪБ И ЦЕР/, МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ (БЕЗ ВЪРБА) И ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНИ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И ДОБИТА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП Виж пълна информация
16195 Централно Управление 14.04.2020 202002 всички дървесни видове Дългосрочни договори 806,448.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ТОН, НАТОВАРЕНА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП Виж пълна информация
16196 Централно Управление 14.04.2020 202003 твърди широколистни видове Дългосрочни договори 800,000.00 лв. без ДДС
Предмет: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ТЕХНОЛОГИЧА ДЪРВЕСИНА ОТ ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ НАТОВАРЕНА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП Виж пълна информация
Процедура № 16196 на Централно Управление от 14.04.2020 е прекратена!
16215 ДГС Елена 14.04.2020 2024 2025 2026 2027 срлп, здб, мжд,чб, цр, бк, бл, гбр, кгбр,чрш Добив на дървесина 52,376.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16216 ДГС Елена 14.04.2020 2024-1 2025-1 2026-1 2027-1 срлп, здб, мжд,чб, цр, бк, бл, гбр, кгбр,чрш Продажба на дървесина 140,669.00 лв. без ДДС
Предмет: Ппокупко-продажба на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
16185 Централно Управление 10.04.2020 27.04.2020 Търгове по Закона за държавна собственост 31,482.00 лв. без ДДС
Предмет: Отдаване под аренда на поземлени имоти: Поземлен имот с площ 220.945 дка с идентификатор №80738.58.24, находящ се в село Черковна, община Дулово, област Силистра. Поземлен имот с площ 178.616 дка с идентификатор №24030.16.97, находящ се в гр.Дулово, община Дулово, област Силистра. Поземлен имот с площ 147.557 дка с идентификатор №24030.16.98, находящ се в гр.Дулово, община Дулово, област Силистра. Поземлен имот с площ 4.975 дка с идентификатор №24030.16.99, находящ се в гр.Дулово, община Дулово, област Силистра. Поземлен имот с площ 8.194 дка с идентификатор №24030.16.100, находящ се в гр.Дулово, община Дулово, област Силистра. Виж пълна информация
16186 Централно Управление 10.04.2020 27.04.2020 Търгове по Закона за държавна собственост 18,387.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под аренда на поземлен имот с площ 328.331 дка с идентификатор №47696.16.536, находящ се в село Межден, община Дулово, област Силистра.од аренда на имот: Виж пълна информация
16218 ДГС Болярка 10.04.2020 2002. 2010, 2012, 2016, 2017, 2018 ак, бб, бк, гбр, здб, кгбр, лп, мжд, пкл, см, трп, цр, чб, чрш Продажба на стояща дървесина корен 335,391.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2002, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018 Виж пълна информация
16204 ДГС Болярка 08.04.2020 Лесокултурни мероприятия 53,265.46 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дености в горски територии - държавна собственост Обект № 2 Виж пълна информация
16172 ДГС Буйновци 31.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
16198 ДГС Сеслав 31.03.2020 2007 блг,ак,цр Продажба на дървесина 32,905.15 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2007 Виж пълна информация
16199 ДГС Сеслав 31.03.2020 2008 блг,цр,ак Продажба на дървесина 70,816.80 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2008 Виж пълна информация
16206 ДГС Сеслав 31.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни средства, на СЦДП ДП Габрово, ТП ДГС Сеслав, със застраховка „Гражданска отговорност за МПС” за 2020 година Виж пълна информация
16207 ДГС Сеслав 31.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,355.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на агротехническа услуга – жътва и транспорт на земеделска продукция /пшеница, слънчоглед и царевица/ в земи на територията ТП ДГС ”Сеслав” при СЦДП ДП гр.Габрово в две обособени позиции: обособена позиция № 1. Жътва на земеделска продукция / пшеница, слънчоглед и царевица / и обособена позиция № 2. Транспорт на земеделска продукция / пшеница, слънчоглед и царевица / Виж пълна информация
16173 ДГС Свищов 30.03.2020 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 17,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на резервни чести и ремонт на МПС Виж пълна информация