Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17150 ДЛС Росица 15.03.2023 2301 Лесокултурни мероприятия 19,529.07 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане на лесокултурни дейности - залесяване, попълване на култури, отглеждане на култури Виж пълна информация
17148 ДГС Тутракан 06.03.2023 Търгове по Закона за държавна собственост Профил на купувача
Предмет: Продажба на движими вещи, частна държавна собственост на ТП "ДГС Тутракан", представляващи транспортни средства - мотоциклети и лек автомобил Виж пълна информация
17147 ДЛС Воден 07.02.2023 14.02.2023 Търгове по Закона за държавна собственост 925.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост,представляващи 418,800 тона слънчоглед, реколта 2022г Виж пълна информация
17141 ДЛС Росица 30.01.2023 позиция№1, позиция №2 Добив на дървесина 19,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: товарене, транспортиране и претоварване на тир Виж пълна информация
17142 ДГС Буйновци 30.01.2023 Доставки 31,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене на прогнозни количества дървесина и транспортирането й от временен склад до ТИР - станция и претоварването й на ТИР Виж пълна информация
17139 ДГС Тутракан 24.01.2023 2 Лесокултурни мероприятия 16,170.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел в подотдели 7-к, 8-а, 8-к, 7-у, 4-п, 4-т, 4-у, 4-ц, 4-ч, 10-з, 10-к, 10-м с обща площ за извършване на дейността от 294 дка в горски територии държавна собственост на територията на на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2, съгласно чл.23, ал.1 и ал.2, и чл.27, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
17143 ДГС Буйновци 23.01.2023 об. 2320-1 бк, гбр, яв, чрш, трп, бб, брз, здб Добив на дървесина Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17145 ДГС Габрово 20.01.2023 2320 об. бк, врб Добив на дървесина 9,085.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници от обект №2320, подотдел 72"б" Виж пълна информация
17146 ДГС Габрово 20.01.2023 2321 об.бк, об.яв, об.гбр Добив на дървесина 2,004.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници от обект №2321, подотдел 47"м" Виж пълна информация
17138 ДГС Свищов 18.01.2023 19.01.2023 0 0 Търгове по Закона за държавна собственост Профил на купувача
Предмет: Продажба на движими вещи, частна държавна собственост на ТП "ДГС Свищов", представляващи транспортни средства - мотоциклети и леки автомобили Виж пълна информация
17144 ДЛС Росица 16.01.2023 23009, 23010, 23011, 23012, 23013, 23014 бк, гбр, чрш, ак, бл, цр, кл, кгбр, кдб, мжд, см, ела, бб, чб Добив на дървесина 178,366.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17140 ДГС Габрово 11.01.2023 2320 см,акц Добив на дървесина 200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 - об.2320 Виж пълна информация
17133 ДГС Буйновци 03.01.2023 04.01.2023 2302 чб, бб, см, гбр, трп, здб, бк Добив на дървесина 45,454.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17134 ДГС Буйновци 03.01.2023 04.01.2023 2303 бк, гбр, шст, яв Добив на дървесина 22,974.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17136 ДГС Тутракан 13.12.2022 4 Лесокултурни мероприятия 18,095.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел в подотдели 7-к, 8-а, 8-к, 7-у, 4-п, 4-т, 4-у, 4-ц, 4-ч, 10-з, 10-к, 10-м, 8-г, с обща площ за извършване на дейността от 329 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 4, съгласно чл.23, ал.1 и ал.2, и чл.27, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
Процедура № 17136 на ДГС Тутракан от 13.12.2022 е прекратена!
17137 ДГС Тутракан 13.12.2022 5 Лесокултурни мероприятия 29,786.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирано отглеждане на горски култури – дисковане на междуредия на подотдели: 7-к, 8-а, 8-к, 119-б, 119-г, 4-к, 4-л, 12-л, 12-и, 7-з, 12-г, 9-а, 9-в, 85-а, 8-и, 8-н, 12-л, 12-и, 12-м, 12-б, 22-б2, 67-б, 22-в, 21-д, 13-я, 13-ц, 115-ф, 10-д, 5-ж, 5-н, 11-з, 11-к, 16-ч, 11-л, 11-м, 11-и, 16-у, 9-ж(1), 9-з, 10-г, 10-н, 111-6, 4-о, 8-г, 8-м, 8-п, 111-5, 111-3, 77-7, с обща площ за извършване на дейността от 1935,10 дка в горски територии държавна собственост на територията на на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 5, съгласно чл.32, ал.3, т.2а). и ал.4 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
17135 ДЛС Воден 09.12.2022 Доставки 22,240.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозни количества технологична дървесина и дърва за огрев от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ Виж пълна информация
17132 ДЛС Каракуз 08.12.2022 2232 ак; Добив на дървесина 61,170.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
17129 ДГС Силистра 29.11.2022 ЛКМ № 8 0 Лесокултурни мероприятия 5,159.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на дейността – предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” Виж пълна информация
17130 ДГС Силистра 29.11.2022 ЛКМ № 9 0 Лесокултурни мероприятия 6,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на дейността – предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” Виж пълна информация