Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16088 ДГС Болярка 21.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя спрей за маркиране, за нуждите на ТП Държавно горско стопансто „Болярка” гр. Велико Търново, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово. Виж пълна информация
16065 ДЛС Росица 14.01.2020 20012 СР бк, гбр Добив на дървесина 31,778.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16066 ДЛС Росица 14.01.2020 15.01.2020 20009, 20010, 20011 бб, чб, бк, гбр Добив на дървесина 43,178.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16069 ДГС Разград 14.01.2020 20011 бл, гбр, здб, кгбр, кдб, кл, мжд, пляс, срлп, цр Добив на дървесина 60,669.47 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващи извършване на добив, товарене и трнспортиране на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 20011 Виж пълна информация
16070 ДГС Разград 14.01.2020 20012 ак, бб, кл, мжд, пбрс, пляс, см, срлп, чб, чдб Добив на дървесина 65,614.65 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващи извършване на добив, товарене и трнспортиране на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 20012 Виж пълна информация
16071 ДГС Разград 14.01.2020 20013 бл, гбр, кл, мжд, срлп, трп, цр Добив на дървесина 104,102.17 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващи извършване на добив, товарене и трнспортиране на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 20013 Виж пълна информация
16072 ДГС Разград 14.01.2020 20014 ак, бл, гбр, здб, кл, мжд, пбрс, срлп, трп, цр, чб Добив на дървесина 27,629.23 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20014 Виж пълна информация
16073 ДГС Разград 14.01.2020 20015 бл, гбр, здб, кл, мжд, пбрс, срлп, цр Добив на дървесина 26,794.39 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20015 Виж пълна информация
16074 ДГС Разград 14.01.2020 1 Доставки 16,200.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на дейността: транспортиране на дървесина съгласно чл.10, ал.1, т.3 и чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии Обект 1 Виж пълна информация
16075 ДЛС Каракуз 10.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЛС „КАРАКУЗ” ПРИ „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - ГАБРОВО”- „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ И „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС Виж пълна информация
16062 ДГС Севлиево 09.01.2020 2008,2009,2010,2011,2012 ак, бб, бл, здб, кгбр, мжд, цр, чдб,гбр,срлп,чб,врб,кл Добив на дървесина 68,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: открит конкурс Виж пълна информация
16063 ДГС Севлиево 09.01.2020 2004,2005,2006МТ,2007МТ ак, бб, бл, гбр, кгбр, мжд, цр, чб,врб,бк,дгл,чрш,здб,срлп,тп,кл Продажба на стояща дървесина корен 152,052.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: явен търг стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16068 ДГС Силистра 09.01.2020 1/ 20 ЛКМ Лесокултурни мероприятия 40,770.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в подотдели:70-х,70-ф,70-9 и 428-и, с обща площ за извършване на дейността от 117.0 дка. , на територията на ТП ДГС „Силистра” Виж пълна информация
16046 ДГС Сеслав 08.01.2020 2006 ак,цр Добив на дървесина 28,237.00 лв. без ДДС
Предмет: добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2006 Виж пълна информация
16047 ДГС Сеслав 08.01.2020 2007 ак, бл, лп, цр, яс Добив на дървесина 27,081.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2007 Виж пълна информация
16048 ДГС Сеслав 08.01.2020 2008 ак,бл,брс,гбр,кгбр,кл,мжд,цр,яс Добив на дървесина 34,816.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2008 Виж пълна информация
16049 ДГС Сеслав 08.01.2020 2009 ак,бл,брс,гбр, глд, здб, кл, лп, мжд, цр, яс Добив на дървесина 35,938.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2009 Виж пълна информация
16050 ДГС Сеслав 07.01.2020 2001 ак, гбр, здб, кл, лп, мжд, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 73,839.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2001 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
16051 ДГС Сеслав 07.01.2020 2002 ак, гбр,здб, кгбр, кл, лп, мжд, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 128,623.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2002 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация
16052 ДГС Сеслав 07.01.2020 2003 бл,здб, лп, цр, чрш, яс Продажба на стояща дървесина корен 57,145.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2003 - местни търговци съгласно чл.38, ал.1 от Наредбата Виж пълна информация