Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15664 ДГС Разград 19.02.2019 2 Доставки 39,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на товарене, транспортирането и разтоварване на ТИР на дървесина от временен склад в Обект№2 Виж пълна информация
15658 ДГС Елена 18.02.2019 1916 ак, кгбр Добив на дървесина 8,606.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15659 ДГС Елена 18.02.2019 1916-1 ак, кгбр Продажба на дървесина 23,501.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15670 ДГС Бяла 15.02.2019 22.02.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство „Бяла” - гр. Бяла, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово Виж пълна информация
15652 ДЛС Росица 13.02.2019 1,2 0 Доставки 18,760.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и претоварване на дървесина Виж пълна информация
15653 ДГС Горна Оряховица 13.02.2019 1917 здб, кл, срлп, цр Добив на дървесина 15,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обект 1917 Виж пълна информация
15654 ДГС Горна Оряховица 13.02.2019 1916 чб Добив на дървесина 23,232.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина, товарене, транспортиране /подвоз/ и разтоварване на ТИР на дървесина в обект №1916 Виж пълна информация
15656 ДГС Горна Оряховица 13.02.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на застрахователни услуги – застраховка гражданска отговорност на МПС за 2019 г. за нуждите на ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр.Горна Оряховица, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово.” , с прогнозна стойност 2300 лева /Две хиляда и триста лева/, без включен данък върху застрахователната премия. Виж пълна информация
15657 ДГС Горна Оряховица 13.02.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 1,150.00 лв. без ДДС
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна-държавна собственост, представляващи транспортни средства. Виж пълна информация
15671 ДЛС Каракуз 13.02.2019 Доставки 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ВЪНШНИ ГУМИ ЗА МПС 2019 Виж пълна информация
15665 ДГС Болярка 12.02.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя спрей за маркиране, за нуждите на ТП Държавно горско стопансто „Болярка” гр. Велико Търново, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово. Виж пълна информация
15668 ДГС Свищов 11.02.2019 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: застраховка ГО на МПС Виж пълна информация
15647 ДГС Елена 07.02.2019 1915 бк,здб,гбр Добив на дървесина 8,860.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15648 ДГС Елена 07.02.2019 1915-1 бк,здб,гбр Продажба на дървесина 23,341.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15649 ДГС Горна Оряховица 06.02.2019 1911 пяс, срлп, чдб Добив на дървесина 19,505.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обект 1911 Виж пълна информация
15650 Централно Управление 05.02.2019 180002 акация Продажба на дървесина 51,719.15 лв. без ДДС
Предмет: На основание чл. 66, ал.8 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Северноцентрално държавно предприятие ДП възнамерява да продаде добита дървесина чрез посредничеството на Софийска стокова борса АД Виж пълна информация
15655 ДЛС Каракуз 05.02.2019 Доставки 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ВЪНШНИ ГУМИ ЗА МПС СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДЛС "КАРАКУЗ" Виж пълна информация
Процедура № 15655 на ДЛС Каракуз от 05.02.2019 е прекратена!
15628 ДЛС Каракуз 04.02.2019 190001; 190002; 190003; 190004; ак; гбр; кл; цр; срлп; здб; глд; Продажба на стояща дървесина корен 179,003.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина в горски територии собственост на Община Дулово. Виж пълна информация
15643 ДГС Елена 04.02.2019 1912 ак, бб, бк, бл, гбр, дб, здб, кгбр, мжд, цр, Добив на дървесина 13,272.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15644 ДГС Елена 04.02.2019 1912-1 ак, бб, бк, бл, гбр, дб, здб, кгбр, мжд, цр, Продажба на дървесина 35,160.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация