Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15879 ДЛС Каракуз 21.08.2019 190011; 190012; 190013; 190014; 190015; срлп; тп; цр; пляс; гбр; мжд; здб; кл; Продажба на дървесина 178,099.71 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
15881 Централно Управление 21.08.2019 190001 ак Добив на дървесина 86,687.00 лв. без ДДС
Предмет: процедура за извършване на добив, представляваща сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина, за следните обекти с начална цена без ДДС и с размер на гаранцията за участие, както следва: ОБЕКТ 190001 - добив на дървесина Виж пълна информация
15878 ДЛС Дунав 20.08.2019 1925 ак, глд, пляс, мжд, кгбр Продажба на стояща дървесина корен 42,304.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15884 ДГС Болярка 20.08.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на застрахователни услуги за застраховане със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Злополука на местата в МПС" на 11 броя служебни МПС Виж пълна информация
15888 ДЛС Воден 19.08.2019 22.08.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 330.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, представляващи: сено люцерна, находяща се в склад на ТП ДЛС "Воден - Ири Хисар“- количество 40 тона Виж пълна информация
15880 ДГС Горна Оряховица 16.08.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 3,630.00 лв. без ДДС
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна-държавна собственост, представляващи транспортни средства. Виж пълна информация
15904 ДГС Севлиево 16.08.2019 1919 чб,цр,гбр,мжд,кл,срлп,брс Добив на дървесина 1,452.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
15876 ДГС Свищов 15.08.2019 0 Лесокултурни мероприятия 40,290.25 лв. без ДДС
Предмет: пълна почвоподготовка за залесяване в обект 193 Виж пълна информация
15874 ДГС Бяла 14.08.2019 14.08.2019 1912, 1913 ак,айл, тп, мжд,чор, брс,глд Добив на дървесина 49,886.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
15875 ДГС Бяла 14.08.2019 14.08.2019 1914 ак Добив на дървесина 107,364.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
15872 ДГС Елена 13.08.2019 1927, 1928 бл, бк, цр, гбр, ак,здб Добив на дървесина 7,799.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15873 ДГС Елена 13.08.2019 1927-1 бл, бк, цр, гбр, ак Продажба на дървесина 11,477.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15869 ДГС Болярка 09.08.2019 1917, 1923, 1925, 1934 ак, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, трп, цр, чб Добив на дървесина 44,994.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина - обекти 1917, 1923, 1925, 1934 Виж пълна информация
15868 ДЛС Росица 08.08.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 59,790.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ФУРАЖ ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ ЦАРЕВИЦА,ЕЧЕМИК- ЗЪРНО ,ЦАРЕВИЧЕН СИЛАЖ И ДОПЪЛВАЩ СИЛАЖ Виж пълна информация
15871 ДЛС Росица 08.08.2019 1912 бб, см Продажба на стояща дървесина корен 103,426.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15885 ДГС Габрово 08.08.2019 1962 бб,бк,здб,шст,гбр,чрш,срлп,акц Добив на дървесина 3,446.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по реда на чл.27 ал.1т.6 от НУРВИДГТ - обект 1962 Виж пълна информация
15883 ДГС Габрово 06.08.2019 1962 бк,бб,здб,шст,гбр,чрш,срлп,акц Добив на дървесина 3,498.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по реда на чл.112 ал.1 от ЗГ-собствени работници - Обект 1962 Виж пълна информация
Процедура № 15883 на ДГС Габрово от 06.08.2019 е прекратена!
15863 Централно Управление 02.08.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Доставка на стоки за селскостопанската дейност на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП . Виж пълна информация
15867 ДГС Габрово 30.07.2019 1953,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963 бл,цр,гбр,бк,акц,трп,здб,см,бб,вбр,здгл,мждр Продажба на стояща дървесина корен 161,203.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба стояща дървесина на корен в обекти 1953,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963 Виж пълна информация
15866 ДГС Разград 29.07.2019 31.07.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 1,646.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, представляващи два броя МПС-леки автомобили, управлявани от ТП ДГС Разград. Виж пълна информация