Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16007 ДГС Габрово 11.12.2019 2029-2034 бб,чб,бк,здгл,трп,акц,гбр,см,врб Добив на дървесина 66,564.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и натоварване на ТИР - обекти 2029-2034 Виж пълна информация
16008 ДГС Габрово 11.12.2019 2023-2034 см,чдб,чб,бл,цр,акц,бк,гбр,бб,лп,кгрб,здгл,чрш.трп,врб Продажба на дървесина 200,137.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина. Обекти 2023-2034 Виж пълна информация
16025 ДЛС Воден 10.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на автомобилни гуми за автомобили за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар”при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15998 ДЛС Каракуз 09.12.2019 190016 срлп; Продажба на дървесина 4,582.98 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
15999 ДЛС Каракуз 09.12.2019 190005; 190006; 190007; 190008; 190009; ак; тп; срлп; Продажба на стояща дървесина корен 117,666.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина в горски територии собственост на Община Дулово. Виж пълна информация
15981 ДГС Габрово 06.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги на 8/осем/ брая служебни автомобили собственост на Северноцентрално държавно предприятие ДП гр.Габрово - ТП ДГС Габрово за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16013 ДГС Елена 05.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП ДГС Елена Виж пълна информация
15993 ДГС Елена 28.11.2019 1939 здб, гбр,бк Добив на дървесина 4,592.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15997 ДГС Разград 26.11.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка,чрез покупка на гуми за МПС, необходими за функционирането на наличния автомобилен парк на ТП ДГС Разград при СЦДП ДП Габрово Виж пълна информация
15991 ДГС Бяла 22.11.2019 193 Лесокултурни мероприятия 12,768.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата в ГТ държавна собственост на "СЦДП" ДП - ТП "ДГС Бяла" Виж пълна информация
15996 ДГС Габрово 22.11.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на гуми за моторни превозни средства за нуждите на СЦДП ДП ДГС Габрово. Виж пълна информация
15983 ДГС Свищов 19.11.2019 Лесокултурни мероприятия 4,844.16 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейностти –Почвоподготовка на почвата за залесяване- механизирано изкопаване на дупки 60Х60 с тракторен свредел Виж пълна информация
15984 ДГС Силистра 19.11.2019 1959 кгбр Добив на дървесина 10,298.19 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1959 Виж пълна информация
15985 ДГС Силистра 19.11.2019 1960 цр, пкл, кгбр Добив на дървесина 11,043.26 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1960 Виж пълна информация
15986 ДГС Силистра 19.11.2019 1961 мжд, гбр Добив на дървесина 17,323.40 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1961 Виж пълна информация
15987 ДГС Силистра 19.11.2019 1962 ак, гбр, срлп, кгбр Добив на дървесина 4,327.28 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1962 Виж пълна информация
15988 ДГС Силистра 19.11.2019 1963 пляс, пяс, мх, нгд Добив на дървесина 1,132.95 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1963 Виж пълна информация
15989 ДГС Силистра 19.11.2019 1964 ак, мжд, кгбр, гбр Добив на дървесина 17,373.22 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1964 Виж пълна информация
15992 ДГС Разград 19.11.2019 19034 чб Добив на дървесина 5,760.66 лв. без ДДС
Предмет: извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 19034 Виж пълна информация
16000 ДЛС Росица 19.11.2019 20.11.2019 19030 бб Добив на дървесина 8,496.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация