Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15813 ДГС Буйновци 11.06.2019 №№ 1922, 1923 бк, гбр, здб, бб, здгл Добив на дървесина 20,079.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз на дървесина до временен склад, рампиране, направа и/или ремонт на извозни пътища, претоворване на Тир Виж пълна информация
15826 ДГС Тутракан 10.06.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, собственост на ДГС Тутракан ТП при „Северноцентрално държавно предприятие”ДП – гр.Габрово Виж пълна информация
15827 ДГС Тутракан 10.06.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на услуга- почистване на площи-коситба на трева в орехови насаждения стопанисвани от ТП ДГС ТУТРАКАН при СЦДП-ДП Габрово” Виж пълна информация
Процедура № 15827 на ДГС Тутракан от 10.06.2019 е прекратена!
15771 ДГС Горна Оряховица 05.06.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 10 /десет/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
15804 ДГС Севлиево 05.06.2019 1916 ак, бб, брс, гбр, дб, кл, мжд, срлп, цр, чб, чдб, Добив на дървесина 19,865.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, подвоз и товарене на ТИР на прогнозно количество на тех. игл. дървесина Виж пълна информация
15768 ДГС Севлиево 31.05.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “ Техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт/ основен и текущ/, осигуряване резервни части, необходими за извършването им, на 7 / седем/ броя моторни превозни средства собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство Севлиево гр. Севлиево за срок от 12 календарни месеца „ Виж пълна информация
15788 ДГС Елена 31.05.2019 1919 1922 чб,бб,здгл,см, бк, гбр, здб,трп Добив на дървесина 40,298.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15791 ДЛС Воден 31.05.2019 1934 пляс, срлп, бл, гбр, здб,цр,кгбр,мжд,кл, Добив на дървесина 41,192.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на технологична дървесина и дърва за огрев от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15792 ДГС Елена 31.05.2019 1919-1 1922-1 чб, бб, здгл,бк,см,ак,трп,гбр,здб, Продажба на дървесина 104,255.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15794 ДГС Силистра 31.05.2019 1 ЛКМ Лесокултурни мероприятия 22,420.00 лв. без ДДС
Предмет: подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина 50 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1 – подотдели: 18 н и 29 е с обща площ 59 дка. Виж пълна информация
15767 ДГС Буйновци 30.05.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ” Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15784 ДГС Севлиево 30.05.2019 1915МТ цр,ак Добив на дървесина 8,025.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане на добив Виж пълна информация
15786 ДГС Горна Оряховица 30.05.2019 1924 гбр, здб, пяс, срлп, цр Добив на дървесина 14,629.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обект № 1924 Виж пълна информация
15789 ДГС Буйновци 30.05.2019 1918,1919,1920,1921 бб ,чб, здгл,бк,здб,гбр,ак, Добив на дървесина 87,794.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз , рампиране на временен склад, направа и/или ремонт на извозни пътища, претоварване на ТИР. Виж пълна информация
15834 ДГС Севлиево 30.05.2019 1917 бб, чб, цр Добив на дървесина 742.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
15783 ДГС Севлиево 29.05.2019 1910МТ,19111МТ,1912МТ,1913МТ,1914МТ ак, бб, бл, брс, гбр, дб, кгбр, кл, мжд, срлп, тп, цр, чб,врб,здгл Добив на дървесина 64,032.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане на добив Виж пълна информация
15790 ДГС Буйновци 29.05.2019 19017, 19018, 19019, 19020, 19021 бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, ак Продажба на дървесина 174,257.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад Виж пълна информация
15782 ДГС Горна Оряховица 28.05.2019 1921, 1922 и 1923 бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, цр, чб Добив на дървесина 25,993.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обекти 1921, 1922 и 1923 Виж пълна информация
15785 ДГС Тутракан 28.05.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, собственост на ДГС Тутракан ТП при „Северноцентрално държавно предприятие”ДП – гр.Габрово Виж пълна информация
Процедура № 15785 на ДГС Тутракан от 28.05.2019 е прекратена!
15787 ДГС Болярка 28.05.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми джанти за МПС Виж пълна информация