Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16998 Централно Управление 11.04.2022 220004 топола Дългосрочни договори 233,921.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА ДОБИТА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА ТОПОЛА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ДЛС Дунав ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИE НА „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” Виж пълна информация
17002 ДГС Силистра 11.04.2022 ЛКМ №1 Лесокултурни мероприятия 59,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1 – подотдели: 9 ,,л", ,,р“, ,,н", ,,и", ,,з" с обща площ 135 дка Виж пълна информация
17003 ДГС Силистра 11.04.2022 ЛКМ №2 Лесокултурни мероприятия 32,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Подготовка на почвата за залесяване: пълна механизирана почвоподготовка предзалесителна по класически метод, включваща: механизирано почистване на издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти, раздробяване на пъни с ротор за раздробяване на пъни, риголване, подравняване след риголване, дисковане преди залесяване или механизирано почистване на издънки и храсти и дълбока обработка с горска фреза с при дълбочина мин. 60 см. в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2 – подотдели: 285 ,,в" с обща площ 81 дка Виж пълна информация
17012 ДЛС Воден 07.04.2022 12.04.2022 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: търг за продажба на биологични активи - животни: 13 бр. коне-работни животни, частна държавна собственост Виж пълна информация
17004 ДЛС Воден 05.04.2022 2210 цр,бл Добив на дървесина 42,435.00 лв. без ДДС
Предмет: процедура за възлагане на извършване на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2210 Виж пълна информация
17005 ДЛС Воден 05.04.2022 2211 цр,лдб,кл Добив на дървесина 42,504.00 лв. без ДДС
Предмет: процедура за възлагане на извършване на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2211 Виж пълна информация
17000 ДГС Буйновци 31.03.2022 Доставки 34,360.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене на прогнозни количества дървесина и транспортирането й от временен склад до ТИР - станция и претоварването й на ТИР Виж пълна информация
Процедура № 17000 на ДГС Буйновци от 31.03.2022 е прекратена!
17001 ДГС Тутракан 31.03.2022 обект 1 Лесокултурни мероприятия 73,040.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” в Обект № 1 – подотдели 4-к, 4-л, 12-л, 85-а, 12-и, 7-з, 12-г, 9-а, 9-в с обща площ 166 дка. Виж пълна информация
16994 ДГС Бяла 29.03.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 1,055.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи транспортни средства – мотоциклет и леки автомобили Виж пълна информация
16999 ДГС Бяла 29.03.2022 29.03.2022 2212 ак,цр,пкл,срлп,келяв габър,мъждрян Добив на дървесина 43,254.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16989 ДГС Разград 22.03.2022 1 Доставки 11,000.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на товарене, претоварване и транспортиране на ТИР на дървесина от временен горски склад от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Разград ТП при СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 1 Виж пълна информация
16990 ДГС Разград 22.03.2022 2 Доставки 11,000.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на товарене, претоварване и транспортиране на ТИР на дървесина от временен горски склад от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Разград ТП при СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2 Виж пълна информация
16991 ДГС Разград 22.03.2022 22011 пляс, цр, кл, бл, гбр, мжд, срлп, Добив на дървесина 17,334.59 лв. без ДДС
Предмет: извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 22011 Виж пълна информация
16988 ДЛС Каракуз 15.03.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 9,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Балирано сено -люцерна- 2021г Виж пълна информация
16986 ДГС Плачковци 11.03.2022 2201 0 Лесокултурни мероприятия 13,878.45 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на лесокултурни дейности обект 2201 Виж пълна информация
16981 ДГС Болярка 10.03.2022 2214; 2216 бб, бк, гбр, здб, мжд, пкл, см, срлп, трп, цр, чб Добив на дървесина 66,375.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обекти 2214, 2216 Виж пълна информация
Процедура № 16981 на ДГС Болярка от 10.03.2022 е прекратена!
16982 ДГС Болярка 10.03.2022 2220; 2221 бл, кгбр, мжд, пкл, цр Добив на дървесина 16,902.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина във връзка с чл. 193 от Закон за горите - местни търговци - обекти 2220, 2221 Виж пълна информация
16985 ДГС Болярка 10.03.2022 ЛКД 1 Лесокултурни мероприятия 24,181.62 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост - обект 1 Виж пълна информация
16987 ДЛС Росица 10.03.2022 Лесокултурни мероприятия 39,526.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: семесъбиране, залесяване, попълване,отглеждане на култури, отглеждане на млади насаждения, подпомагане на естественото възобновяване Виж пълна информация
16983 ДГС Елена 08.03.2022 2235 бл цр ак кгбр Добив на дървесина 4,979.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив, подвоз и претоварване на ТИР станция на маркирана дървесина Виж пълна информация