Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15726 ДГС Горна Оряховица 09.04.2019 №1 и №2 Лесокултурни мероприятия 35,716.13 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив Виж пълна информация
15734 ДГС Елена 09.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на специализиран спрей за маркиране Виж пълна информация
15683 ДГС Сеслав 05.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 90,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на резервни части и консумативи и ремонтни услуги на служебните леки автомобили, товарни автомобили, мотоциклети и селскостопанска техника / трактори и прикачен инвентар/,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, ДГС „СЕСЛАВ“ТП, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15718 ДГС Елена 05.04.2019 1 Лесокултурни мероприятия 20,835.50 лв. без ДДС
Предмет: Маркиране на насаждения за сеч Виж пълна информация
15727 ДЛС Каракуз 04.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДЛС „Каракуз“ при СЦДП-ДП Габрово за 2019 година“ Виж пълна информация
15720 ДГС Бяла 03.04.2019 Лесокултурни мероприятия 61,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана подготовка на почвата и подпомагане на естественото възобновяване Виж пълна информация
Процедура № 15720 на ДГС Бяла от 03.04.2019 е прекратена!
15684 ДГС Тутракан 02.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на СЦДП-ДП-Габрово стопанисвани от ТП ДГС Тутракан, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца Виж пълна информация
15721 ДЛС Воден 01.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,663.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни средства-самоходна земеделска техника и тракторни ремаркета, на СЦДП ДП Габрово, ТП ДЛС Воден-Ири Хисар, със застраховка „Гражданска отговорност за МПС” за 2019 година Виж пълна информация
15722 ДЛС Воден 01.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на боя, спрей, разредител и други материали необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ при СЦДП-ДП Габрово за 2019 година Виж пълна информация
15710 ДЛС Дунав 29.03.2019 1 0 Лесокултурни мероприятия 287,616.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
15711 ДГС Буйновци 29.03.2019 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 бк, здб, гбр, бб, здгл, чб Добив на дървесина 70,592.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина, на територията на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15714 ДГС Бяла 29.03.2019 Лесокултурни мероприятия 43,361.55 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирано отглеждане на горски / тополови/култури и дисковане на минерализовани ивици Виж пълна информация
15712 ДГС Буйновци 27.03.2019 19016, 19017 бб, гбр, чб Продажба на дървесина 12,286.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина, на територията на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15713 ДГС Габрово 27.03.2019 19001,19002 ак, бб, бк, гбр, трп, цр, чрш, здб, чб Продажба на стояща дървесина корен 36,121.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от ОГТ - обект 19001; 19002 Виж пълна информация
15716 ДЛС Воден 25.03.2019 27.03.2019 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: търг за продажба на излишни и негодни движими вещи-метали за вторични суровини (бракувано, ненужно и неизползваемо имущество) Виж пълна информация
15717 ДГС Горна Оряховица 25.03.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства и гуми за багер за нуждите на ТП ДГС "Горна Оряховица" - гр. Горна Оряховица, при "Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово Виж пълна информация
15679 Централно Управление 22.03.2019 05.04.2019 Процедури по ЗЛОД 15,266.46 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Плачковци-изток” в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Плачковци” (ТП „ДГС Плачковци“), обособен със Заповед № РД 48-65/26.07.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите Виж пълна информация
15680 Централно Управление 22.03.2019 05.04.2019 Процедури по ЗЛОД 16,259.57 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Плачковци-запад” в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Плачковци” (ТП „ДГС Плачковци“), обособен със Заповед № РД 48-65/26.07.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите Виж пълна информация
15703 ДГС Елена 22.03.2019 1919 1920 1921 чб, бб,трп, бк,гбр,здб,здгл,см,ак,срлп,мжд,ббрс,цр,чдб, Добив на дървесина 128,102.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15706 ДГС Елена 22.03.2019 1919-1, 1920-1, 1921-1 чб, бб,трп, бк,гбр,здб,здгл,см,ак,срлп,мжд,ббрс,цр,чдб, Продажба на дървесина 335,288.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация