Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16191 ДЛС Воден 30.03.2020 2018 срлп,пляс Продажба на дървесина 58,839.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16189 Централно Управление 27.03.2020 202006 съгласно приложение към заповедта за откриване Продажба на стояща дървесина корен 721,432.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества маркирана дървесина на корен от Обект № 202006, от годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. – ДГС „Болярка“ ТП, ДГС „Буйновци“ ТП, ДГС Габрово ТП, ДГС Горна Оряховица ТП, ДГС Елена ТП, ДГС Плачковци ТП, ДГС Севлиево ТП, ДЛС Росица ТП, ДГС Бяла ТП, ДГС Разград ТП, ДЛС Каракуз ТП, ДГС Сеслав ТП, ДГС Силистра ТП, ДГС Тутркан ТП и ДЛС Воден- Ири хисар ТП, в района на дейност на СЦДП ДП - гр.Габрово, към СЦДП ДП – гр. Габрово Виж пълна информация
Процедура № 16189 на Централно Управление от 27.03.2020 е прекратена!
16219 ДГС Свищов 27.03.2020 30.03.2020 62 т ак, брс, дж Добив на дървесина 1,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в отдел 62 т Виж пълна информация
16175 ДЛС Дунав 24.03.2020 2015, 2016, 2017, 2018 яс, ак, глд, брст, чрн, дж, айл, мжд, цр, дб, кл, кгбр Добив на дървесина 48,123.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
16176 ДЛС Дунав 24.03.2020 2019, 2020, 2021 чб, бб, кгбр, яс, срлп, цр, кгбр, яв, ак, айл, дб, мжд, брс, глг, шст Продажба на стояща дървесина корен 172,675.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16190 ДГС Тутракан 24.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина за нуждите на ТП ДГС Тутракан за 2020 година Виж пълна информация
16193 ДГС Сеслав 24.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества боя и спрей, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДГС „Сеслав”, гр.Кубрат при ДП „ СЦДП” гр. Габрово“ Виж пълна информация
16197 ДГС Сеслав 24.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на автомобилни гуми за автомобили за нуждите на ТП „ДГС Сеслав”, гр.Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16133 Централно Управление 20.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
Процедура № 16133 на Централно Управление от 20.03.2020 е прекратена!
16177 ДГС Болярка 18.03.2020 Лесокултурни мероприятия 6,196.38 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дености в горски територии - държавна собственост Обект № 1 Виж пълна информация
16178 ДГС Болярка 18.03.2020 Лесокултурни мероприятия 53,265.46 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дености в горски територии - държавна собственост Обект № 2 Виж пълна информация
Процедура № 16178 на ДГС Болярка от 18.03.2020 е прекратена!
16130 ДГС Габрово 17.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 55,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонти услуги на служебни автомобили собственост на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП, гр.Габрово - ТП Държавно горско стопанство Габрово за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16162 ДГС Свищов 17.03.2020 201 Лесокултурни мероприятия 44,030.05 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности- пълна почвоподготовка за залесяване Обект 201 Виж пълна информация
16171 ДГС Свищов 17.03.2020 2007 тп,врб,ак дж Продажба на стояща дървесина корен 14,944.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2007 Виж пълна информация
16182 ДГС Свищов 17.03.2020 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,640.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: агротехнически услуги- сеитба и жътва на царевица Виж пълна информация
16183 ДГС Свищов 17.03.2020 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на спрей за маркиране Виж пълна информация
16184 ДГС Свищов 17.03.2020 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на гуми за служебни МПС Виж пълна информация
16179 ДГС Буйновци 16.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на външни гуми за моторни превозни средства на ТП ДГС Буйновци с. Буйновци, при Северноцентрално държавно предприятие ДП – Габрово” . Виж пълна информация
16180 ДГС Буйновци 16.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на специализиран спрей за маркиране, за нуждите на ТП ДГС Буйновци” Виж пълна информация
16149 ДГС Габрово 13.03.2020 1 - 2 Лесокултурни мероприятия 88,943.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Обект №1 - Почистване на площи, почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури. Обект №2 - ОМН Виж пълна информация