Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16464 Централно Управление 11.09.2020 202034 0 Дългосрочни договори 64,188.27 лв. без ДДС
Предмет: ДГС Разград продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща категория технологична дървесина и дърва от широколистни дървесни видове от обект № 202034 в териториалния обхват на Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово за 10 (десет) годишен период Виж пълна информация
Процедура № 16464 на Централно Управление от 11.09.2020 е прекратена!
16465 Централно Управление 11.09.2020 202035 0 Дългосрочни договори 67,436.74 лв. без ДДС
Предмет: ДГС Разград продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща категория технологична дървесина и дърва от широколистни дървесни видове от обект № 202035 в териториалния обхват на Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово за 10 (десет) годишен период Виж пълна информация
Процедура № 16465 на Централно Управление от 11.09.2020 е прекратена!
16492 ДЛС Каракуз 09.09.2020 2030; срлп; пляс; бл; цр; гбр; здб; мжд; кл; Добив на дървесина 15,642.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина. Виж пълна информация
16493 ДЛС Каракуз 09.09.2020 20010 срлп; пляс; бл; Продажба на дървесина 8,612.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16487 ДГС Тутракан 01.09.2020 2025 срлп Добив на дървесина 20,480.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16488 ДГС Тутракан 01.09.2020 2026 срлп,цр,кгбр Добив на дървесина 7,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16489 ДГС Тутракан 01.09.2020 2027 акация Добив на дървесина 11,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16490 ДГС Тутракан 01.09.2020 2028 акация Добив на дървесина 10,320.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16491 ДГС Тутракан 01.09.2020 2029 акация Добив на дървесина 22,540.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16509 ДЛС Росица 01.09.2020 20032 СР чб, бк, гбр, здб, цб Добив на дървесина 15,772.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16485 ДГС Сеслав 31.08.2020 2018 ак, лп, цр, чдб Продажба на стояща дървесина корен 61,114.63 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2018 Виж пълна информация
16486 ДГС Сеслав 31.08.2020 2019 лп, цр Продажба на стояща дървесина корен 62,381.36 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2019 Виж пълна информация
16481 ДГС Болярка 27.08.2020 2011 ак, ббрс, бл, гбр, кгбр, кдб, лп, мжд, мкш, пкл, цр Добив на дървесина 35,532.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обект 2011 Виж пълна информация
Процедура № 16481 на ДГС Болярка от 27.08.2020 е прекратена!
16482 ДГС Болярка 27.08.2020 2002, 2031, 2032, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 ак, бб, бврб, бк, гбр, глд, гло, здб, здгл, кгбр, кс, лп, мьд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чел, чрш, яв, ас Продажба на стояща дървесина корен 266,295.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2002, 2031, 2032, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 Виж пълна информация
Процедура № 16482 на ДГС Болярка от 27.08.2020 е прекратена!
16483 ДГС Елена 27.08.2020 2046 2047 2048 срлп, здб,цр,гбр,пляс,мждр, гбр, кгбр, бк, трп,ак Добив на дървесина 107,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16484 ДГС Елена 27.08.2020 2046-1 2047-1 2048-1 срлп, здб,цр,гбр,пляс,мждр, гбр, кгбр, бк, трп,ак Продажба на дървесина 265,261.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16495 ДГС Силистра 27.08.2020 28.08.2020 2047 Ц планински ясен Продажба на дървесина 718.20 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на едра строителна дървесина от временен горски склад по ценоразпис със събиране на заявления. Виж пълна информация
16467 ДЛС Каракуз 26.08.2020 2027 цр; бл; лдб; кл; Добив на дървесина 16,470.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16468 ДЛС Каракуз 26.08.2020 20008; 20009; срлп; Продажба на дървесина 8,245.67 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16470 ДГС Бяла 26.08.2020 26.08.2020 202 0 Лесокултурни мероприятия 109,790.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирана подготовка на почвата за залесяване на 342 дка в подотдели 1м, 2д, 8т, 9з, 9ж, 9-1, 11б, 11-1, 149л, 149у, 165к, 165м, 169-2 от Обект № 202 от държавните горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Бяла“ Виж пълна информация