Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
6808 ДГС Силистра 05.03.2013 Добив на дървесина 223,676.20 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6822 ДГС Буйновци 05.03.2013 Доставки
Предмет: товарене, претоварване, подвоз на дървесина от временен склад до краен потребител Виж пълна информация
6778 ДЛС Росица 04.03.2013 Продажба на дървесина 68,000.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
6780 ДЛС Росица 04.03.2013 Продажба на дървесина 1,308,850.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
6782 ДГС Сеслав 04.03.2013 Добив на дървесина 11,132.32 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6792 ДГС Сеслав 04.03.2013 Продажба на дървесина 27,342.80 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 6792 на ДГС Сеслав от 04.03.2013 е прекратена!
6811 ДЛС Воден 04.03.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,336.00 лв. без ДДС
Предмет: Трудова злополука” на 102 /сто и дава/ броя на работници и служители Виж пълна информация
6819 ДЛС Росица 04.03.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт (основен и текущ) , осигуряване на резервни части Виж пълна информация
6825 ДЛС Воден 04.03.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 210.00 лв. без ДДС
Предмет: „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие” Виж пълна информация
6827 ДЛС Воден 04.03.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 426.00 лв. без ДДС
Предмет: Застраховки " Живот и злополука" Виж пълна информация
6829 ДЛС Воден 04.03.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,006.00 лв. без ДДС
Предмет: Предоставяне на услуги за застраховане на самоходна земеделска техника и тракторни ремаркета Виж пълна информация
5648 ДГС Сеслав 28.02.2013 Процедури по ЗЛОД 2,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Договор за организиран ловен туризъм м.Побит камък Виж пълна информация
6838 ДЛС Воден 28.02.2013 Продажба на дървесина 27,522.40 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 6838 на ДЛС Воден от 28.02.2013 е прекратена!
6696 ДГС Тутракан 27.02.2013 Лесокултурни мероприятия 985.32 лв. без ДДС
Предмет: механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
6694 ДГС Тутракан 25.02.2013 Доставки 46,340.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция (ТИР) на дървесина Виж пълна информация
6720 ДГС Габрово 25.02.2013 Продажба на стояща дървесина корен 29,581.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
6723 Централно Управление 25.02.2013 Продажба на дървесина 1,857,411.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на технологична дървесина дървесина от бук, габър, меки широколистни (без върба) и иглолистни дървесни видове добита на временен склад, обект № 13003 Виж пълна информация
6726 Централно Управление 25.02.2013 Продажба на дървесина 1,244,523.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на добита технологична дървесина дървесина от всички дървесни видове, натоварена на МПС на автомобилен път, обект № 13001 Виж пълна информация
Процедура № 6726 на Централно Управление от 25.02.2013 е прекратена!
6736 Централно Управление 25.02.2013 Продажба на стояща дървесина корен 1,943,084.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6698 ДЛС Росица 22.02.2013 Доставки 92,200.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, транспортиране и разтоварване на склад или ТИР Виж пълна информация