Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
6833 ДГС Болярка 14.03.2013 Продажба на стояща дървесина корен 251,358.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6848 ДГС Болярка 14.03.2013 Лесокултурни мероприятия
Предмет: Виж пълна информация
6768 ДЛС Росица 13.03.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност; Застраховка Автокаско; Застраховка злополука на лицата в МПС; "Застраховка гражданска отговорност на лицата използващи служебно оръжие"; "Застраховка живот и злополука" Виж пълна информация
6858 ДГС Севлиево (до 01.04.2020) 13.03.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка "Автокаско"; застраховка "Злополука на лицата в МПС"; застраховка "Гражданска отговорност"; застраховка "Гражданска отговорност" при използване на служебно оръжие Виж пълна информация
6876 ДГС Буйновци 13.03.2013 Добив на дървесина 160,362.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, извоз, разкройване и рампиране на временен склад на маркирана дървесина, направа на извозни пътища Виж пълна информация
6817 ДГС Омуртаг 12.03.2013 Продажба на стояща дървесина корен 267,562.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6836 ДГС Свищов 12.03.2013 Лесокултурни мероприятия 123,165.00 лв. без ДДС
Предмет: пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
6863 ДГС Сеслав 11.03.2013 Лесокултурни мероприятия
Предмет: залесяване на горски култури на площ 66 дка Виж пълна информация
6746 ДГС Горна Оряховица 07.03.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,800.00 лв. без ДДС
Предмет: застраховки "Автокаско" и "Злополука на лицата в МПС" Виж пълна информация
6784 ДГС Тутракан 07.03.2013 Добив на дървесина 19,418.50 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене подвоз и претоварване Виж пълна информация
6786 ДГС Тутракан 07.03.2013 Продажба на стояща дървесина корен 38,091.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
6556 Централно Управление 05.03.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 100,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Доставка и монтаж на обект за събиране и първична обработка на дивечово месо в района на ЛТУ Хотанца при ДЛС Дунав, гр. Русе ТП на Северноцентрално държавно предприятие ДП Виж пълна информация
6679 ДГС Бяла 05.03.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка "Гражданска отговорност на МПС" и застраховка "Автокаско" Виж пълна информация
6805 ДГС Силистра 05.03.2013 Доставки 119,256.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване и транспортиране на дървесина Виж пълна информация
6808 ДГС Силистра 05.03.2013 Добив на дървесина 223,676.20 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6822 ДГС Буйновци 05.03.2013 Доставки
Предмет: товарене, претоварване, подвоз на дървесина от временен склад до краен потребител Виж пълна информация
6778 ДЛС Росица 04.03.2013 Продажба на дървесина 68,000.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
6780 ДЛС Росица 04.03.2013 Продажба на дървесина 1,308,850.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
6782 ДГС Сеслав 04.03.2013 Добив на дървесина 11,132.32 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6792 ДГС Сеслав 04.03.2013 Продажба на дървесина 27,342.80 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 6792 на ДГС Сеслав от 04.03.2013 е прекратена!