Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17095 ДГС Габрово 23.08.2022 2254 бк,трп,здб,цр,гбр,ак,бл,чрш Добив на дървесина 5,225.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници -об.2254 Виж пълна информация
17096 ДГС Габрово 23.08.2022 2263 бб,чб,здб,чрш,ак,трп,бк,цр,гбр Добив на дървесина 49,321.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствани работници -об.2263 Виж пълна информация
17097 ДГС Габрово 23.08.2022 2264 чб,бк,гбр,цр,чрш,здб Добив на дървесина 2,410.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници - об.2264 Виж пълна информация
17098 ДГС Габрово 23.08.2022 2265 бб,чб,смгбр,здб,цр,чрш,брз,трп,ак Добив на дървесина 2,533.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници - об.2265 Виж пълна информация
17105 ДЛС Каракуз 22.08.2022 2221 цр; бл; кгбр; мжд; кл; пляс; гбр; срлп; Добив на дървесина 68,850.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
17087 ДГС Горна Оряховица 19.08.2022 2229 цр, срлп, бл, мжд, пкл, кгбр Добив на дървесина 13,928.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект №2229 Виж пълна информация
17089 ДЛС Воден 18.08.2022 22.08.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 644.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи: ечемик, реколта 2022г Виж пълна информация
17090 ДЛС Воден 18.08.2022 22.08.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 615.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи: пщеница, реколта 2022г. Виж пълна информация
17106 ДЛС Росица 15.08.2022 22020; 22021; 22022 и 22023 бк,гбр,цр,чрш,трп,здб,см,дгл,бб,чб Добив на дървесина 98,003.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17082 ДГС Бяла 10.08.2022 10.08.2022 2218 ак,кгбр,мжд Добив на дървесина 11,655.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
17081 ДГС Свищов 08.08.2022 221 Лесокултурни мероприятия 29,540.08 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на лесокултурни дейности –подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
17083 ДГС Горна Оряховица 08.08.2022 №1 и №2 Лесокултурни мероприятия 31,585.43 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения в обекти №1 и №2 Виж пълна информация
17088 ДЛС Росица 08.08.2022 22019 бк, гбр, яв Добив на дървесина 81,512.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
17077 ДГС Буйновци 05.08.2022 2218, 2229, 2230 бб, чб,здгл, см, бк, гбр, яв, пляс,шс, трп, Добив на дървесина 116,534.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз , рампиране на временен склад, направа и/или ремонт на извозни пътища, претоварване дървесина на ТИР. Виж пълна информация
17091 ДГС Буйновци 05.08.2022 2229 бк,гбр,см,бб,пляс,яв,трп,шст,чрш Добив на дървесина 41,181.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17080 ДГС Елена 04.08.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 10,666.67 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост, представляваща верижен булдозер Виж пълна информация
17076 ДГС Болярка 01.08.2022 4 мжд, кгбр Лесокултурни мероприятия 2,193.91 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в обект № 4 Виж пълна информация
17079 Централно Управление 29.07.2022 Финансови услуги
Предмет: Процедура по реда чл. 28, ал.3 от Правилника за прилагане на закна за публичните предприятия за определяне на обслужващи банки на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, чрез събиране на оферти с публикуване на покана в сайта на предприятието. Виж пълна информация
17085 ДГС Габрово 29.07.2022 2250 цр,бл,акц,дчрш,лп Добив на дървесина 838.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 - об.2250 Виж пълна информация
17061 Централно Управление 26.07.2022 2200011 0 Дългосрочни договори 44,529.00 лв. без ДДС
Предмет: Определяне на изпълнител и сключване на дългосрочен договор за добив на дървесина от обект № 220011 в териториалния обхват на ДГС Болярка ТП при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, за 5 (пет) годишен период. Виж пълна информация