За нас

Северноцентрално държавно предприятие ДП със седалище Габрово е вписано в Търговския регистър на 28.06. 2011 год.

Предприятието стопанисва държавните горски територии в шест административни области – Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра, Разград и Търговище. В състава му влизат 19 териториални поделения, от които 15 държавни горски стопанства и 4 държавни ловни стопанства. Предприятието осигурява работа на 869 работници и служители.

Общата площ на горските територии, включени в обхвата на предприятието, е 424 429 ха, от които 276 091 ха са държавните горски територии (65%).

Надморската височина на териториалните поделения варира в широки граници – от 11 м /ДГС „Силистра”/ до 1750 м. /вр.”Бухала” – ДЛС „Росица”. В този широк диапазон съществува богато разнообразие на различни типове екосистеми и на растителни и животински видове.

Основните дървесни видове сред широколистните гори са дъб, бук и акация. Иглолистните са предимно бял и черен бор.

Средногодишното ползване на дървесина е около 600 000 пл. куб.м. За производството на необходимия посадъчен материал за залесяване предприятието разполага с 27 горски разсадника, 4 от които са с национално значение.

Основните видове едър дивеч са благороден елен, сърна и дива свиня. В района на ДЛС „Росица” се развъждат елени лопатари и муфлони. В ДЛС „Воден-Ири хисар” има малко стадо от европейски зубър. Във фазановите стопанства на ДЛС „Дунав” и ДГС „Сеслав” се произвеждат и доотглеждат корейски фазан и яребица. Хищниците са представени от вълк, лисица, чакал, бялка, златка, черен пор и невестука. В планинските области живеят около 90 до 100 кафяви мечки. Повсеместно се среща дивата котка.

Ловностопанската дейност е концентрирана в четирите държавни ловни стопанства – „Воден”, „Дунав”, „Каракуз” и „Росица”, както и в някои от горските стопанства – „Болярка”, „Сеслав”, „Свищов”, „Горна Оряховица” и „Плачковци”. Предлага се трофеен и селекционен лов на благороден елен, сърна и глигани, групов лов на дива свиня и на местен дребен дивеч – фазан, яребица, заек. Ловува се още пъдпъдък, бекас, гривек и гургулица и водоплаващи птици.

Основният предмет на дейност на предприятието е свързан със стопанисването и управлението на горите държавна собственост. Основните приходи идват от продажбата на дървесина и от организирания ловен туризъм. За поддръжането на екоравновесие и биоразнобразие ежегодно се извършват редица мероприятия, свързани със залесяване на горски територии и разселване на дивеч.

Предвид големия териториален обхват и численост на персонала, Северноцентрално държавно предприятие играе важна икономическа и социална роля в региона.

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч