Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и услуги списък на дървесните и недървесни продукти.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейности анализ на ефектите от ГС дейности.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Резюме на ГСП на ТПДГС-Тутракан Резюме на ГСП на ТПДГС-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Политика на ТП ДГС-Тутракан срещу корупцията и сродни на нея явления Политика на ТП ДГС-Тутракан срещу корупцията и сродни на нея явления.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Писмо заинтересовани страни ТП ДГС-Тутракан Писмо заинтересовани страни ТП ДГС-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация ЛСП на ТПДГС-Тутракан ЛСП на ТПДГС-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ДГС ТУТРАКАН Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за карупция и,или кнофликт на интереси.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на ТП ДГС Тутракан Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на ГСД.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Уведомяване на заинересовани страни уведомление заинтересовани страни005.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Ползване на дървесина през 2017г. ползвана дървесина през 2017г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Уведомяване на заинтересовани страни за Доклад за резултатите от проведен мониторинг през 2017 доклад.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Политика за управление на горите политика за управление на горите.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ДГС Сеслав вътрешни правила за разрешаване на спорове.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция вътрешни правила за защита на лицата подали синали за корупция.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция - ДГС Буйновци вътрешни правила за защита на лицата.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Политика на ТП ДГС Буйновци срещу корупцията политика срещу корупцията.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Доклад за резултатите от проведения мониторинг през 2017 г. в ДГТ, управлявани от ТП ДГС Буйновци доклад от проведения мониторинг 2017 г..pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС Свищов през 2017 г. Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Актуален списък на страничните горски продукти Актуален списък на страничните горски продукти.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности Вътрешни правила за разрешаване на спорове.pdf