Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден Горска сертификация Положителни и отрицателни външни ефекти Положителни и отрицателни ефекти.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Оценка на социалното въздействие Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Ловностопански план ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар" Lovnostopanski plan Voden 2014.doc
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Анализ на екологичните стойности на територията на ТП ДГС Севлиево и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горско стопански дейности Анализ на екологичните стойности.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Вътрешни правила за процедиране със сигнали свързани с различните форми на дискриминация в ТП ДГС Севлиево Вътрешни правила - дискриминация.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Резюме на Плана за управление на ТП ДГС Севлиево Резюме на Плана за управление.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Уведомление до Всички заинтересовани страни До Всички заинтересовани страни.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Доклад за резултатите от проведения мониторинг през 2017 година в изпълнение на системата за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС Севлиево Доклад за резултатине от продедения мониториг през 2017год.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Списък на планираните горско стопански мероприятия през 2018 година Планирани мероприятия през 2018год.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Севлиево Политика за управление на горите.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горско стопанските дейности върху дървесните и не дървесни продукти и екосистемни услуги за 2018 година на територията на ТП ДГС Севлиево Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Списък на дървесните и не дървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Севлиево Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Политика на ТП СГС Севлиево срещу корупцията и сродни на нея явления Политика срещу корупцията и сродни на нея явления.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ТП ДГС Севлиево Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнал за корупция.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДГС Севлиево Вътрешни правила за разрешаване на сорове .pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Политика на ДГС Сеслав срещу корупцията и сродни на нея явления политика срещу корупцията.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на планирани горскостопански мероприятия - ДГТ - ДГС Буйновци списък - планирано провеждане на ГС мероприятия.xlsx
ДГС Буйновци Горска сертификация Резюме на Горскостопански план - 2012 г. на ДГС Буйновци резюме ГСП 2012 г. ДГС Буйновци.docx
ДГС Сеслав Горска сертификация Дърва за местно население за 2018 дърва за местно население 2018.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Резюме на основните елементи от ГСП от 2013г. на ТП ДГС Сеслав резюме ГСП 2013г.pdf