Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Плачковци Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОРУПЦИЯ ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация ПОЛИТИКА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ПОЛИТИКА НА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на ГСП РЕЗЮМЕ НА ГСП1.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на анализа на мониторинга Р Е З Ю М Е.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ СЪС СИГНАЛИ СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП ”ДГС Горна Оряховица” Вътрешни правила срещу дискриминация.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДГС "Горна Оряховица" Вътрешни правила за разрешаване на спорове.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ТП ДГС "Горна Оряховица" Вътрешни правила корупция.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Политика на ТП ДГС "Горна Оряховица" срещу корупцията и сродни на нея явления Антикорупционна политика.docx
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме ГСП резюме ГСП.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Положителни и отрицателни външни ефекти Положителни и отрицателни ефекти.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Оценка на социалното въздействие Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Ловностопански план ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар" Lovnostopanski plan Voden 2014.doc
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Анализ на екологичните стойности на територията на ТП ДГС Севлиево и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горско стопански дейности Анализ на екологичните стойности.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Вътрешни правила за процедиране със сигнали свързани с различните форми на дискриминация в ТП ДГС Севлиево Вътрешни правила - дискриминация.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Резюме на Плана за управление на ТП ДГС Севлиево Резюме на Плана за управление.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Уведомление до Всички заинтересовани страни До Всички заинтересовани страни.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Доклад за резултатите от проведения мониторинг през 2017 година в изпълнение на системата за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС Севлиево Доклад за резултатине от продедения мониториг през 2017год.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Списък на планираните горско стопански мероприятия през 2018 година Планирани мероприятия през 2018год.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Севлиево Политика за управление на горите.pdf
ДГС Севлиево (до 01.04.2020) Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горско стопанските дейности върху дървесните и не дървесни продукти и екосистемни услуги за 2018 година на територията на ТП ДГС Севлиево Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.pdf