Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2023г. на територията на Община Завет годишно ползване за 2023г., община Завет.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2023г. на територията на Община Главиница годишно ползване за 2023г., община Главиница.pdf
ДГС Елена Горска сертификация Списък на недървесни горски продукти за 2023г. НДГП 2023.doc
ДГС Елена Горска сертификация Опис на насаждения с предвидено ползване на дървесина през 2023г. Ползване 2023г..xlsx
ДГС Разград 27.02.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 24.02.2023г Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 24.02.2023г..pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Оценка на въздействието от горскостопанските дейности на ТП "ДГС Габрово" Оценка на въздействието от горскостопанските дейности 2023.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация анализ на положителните и отрицателните външни ефекти за 2023 г. ТП ДГС Буйновци Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2023.docx
ДГС Габрово Горска сертификация Списък на подотделите, в които е планирано провеждане на мероприятия през 2023 година. POLZVANE 2023.pdf
ДГС Плачковци 20.02.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина на корен съгласно чл. 71, ал. 1, т. 7 от Наредбата за условията и реда за възлагане не дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни продукти на територията на ТП „ДГС Плачковци“ ЦЕНОРАЗПИС_2023 -корен.pdf
ДГС Габрово 17.02.2023 Ценоразпис Информация относно реда и цените за продажба на дърва за огрев от временен склад на физически лица за лична употреба. Информация за продажба на дърва за огрев на физически лица през 2023 г..pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите на горската сертифификация. Declaration commitment.pdf
ДГС Плачковци 14.02.2023 Документ Дърва за огрев местно население през 2023г. blanka vremenen sklad ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Сеслав 14.02.2023 Документ ценоразпис за продажна цена на дървесина в сила от 01.02.2023г ценоразпис за дървесина в сила от 01.02.2023.pdf
ДГС Свищов 13.02.2023 Документ Дърва за огрев местно население през 2023г Дърва за местно население през 2023 ТП ДГС Свищов13022023.pdf
ДГС Буйновци 13.02.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 15.02.2023 г. ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 15.02.2023.pdf
ДГС Тутракан 13.02.2023 Ценоразпис И Н Ф О Р М А Ц И Я За обема и цените на дървесината, която ще се продава по ценоразпис от временен горски склад от ТП ДГС Тутракан през 2023 година на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2023 – 2024 година. Информация за продажба на дърва за огрев по ценоразпис-Тутракан-2023.docx
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на подотделите ,в които ще се извършва сеч през 2023г. в Община Главиница Списък на подотделите,в които ще се извършва сеч през 2023г. в Община Главиница.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на подотделите ,в които ще се извършва сеч през 2023г. в Община Тутракан списък на подотделите ,в които ще се извършва сеч през 2023г.Тутракан.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на планираното провеждане на ГС мероприятия през 2023 г. от ДГС Буйнови списък - планирано провеждане на ГС мероприятия_2023_ДГС Буйновци.xlsx
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г. при ДГС Буйновци списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 2023 ДГС Буйновци.docx