Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Габрово Горска сертификация Уведомление до заинтересовани и засегнати страни относно предстоящ годишен одит в териториалните поделения от груповия сертификат на СЦДП ДП-Габрово Uvedomlenie-godishen-odit-2022.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Правила за разрешаване на конфликти свързани със собствеността Вътрешни-правила-собственост.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Оценка на социалното въздействие социална оценка.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Политика за управление на горите политика-за-управление-на-горите.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Доклад за ГВКС ГВКС-без-находища.doc
ДГС Свищов 13.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис вършина Ценоразпис остатъци от дървесина и вършина ТП ДГС Свищов13062022.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Политика за управление на горите на ДГС Силистра Политика за управление на горите.doc
ДГС Силистра Горска сертификация АНАЛИЗ на екологичните стойности на територията на ТП „ДГС Силистра” и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности през 2022 г. Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2021 година на те.docx
ДГС Силистра Горска сертификация ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС Силистра” ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В.docx
ДГС Силистра Горска сертификация ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ТП ДГС „Силистра“ Оценка на въздействието от горскостопанските дейности.docx
ДГС Сеслав Горска сертификация въведени Вътрешни правила за разрешаване на спорове до заинтересовани страни 001.pdf
ДГС Елена 13.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис на минимални цени за извършвани услуги с комбиниран багер/челен товарач ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДГС Буйновци 13.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 08.06.2022 г. ценоразпис за продажба на дървесина.pdf
ДЛС Каракуз 10.06.2022 Документ Информация относно снабдяването на местното население с дърва за огрев през отоплителен сезон 2022/2023г. Информация дърва за местно население 2022 .doc
ДГС Плачковци 10.06.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ДЪРВЕСИНА ТП_ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ЦЕНОРАЗПИС_10.06.2022.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Измерими показатели Измерими показатели .doc
ДЛС Воден Горска сертификация Ориентировъчна карта на ДЛС Воден-Ири Хисар ориентировъчна карта Воден- Ири Хисар.jpg
ДЛС Воден Горска сертификация ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДЛС ВОДЕН-ИРИ ХИСАР оценка на въздействието от ГСД 2022_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо до заинтересовани страни писмо заинтересовани страни 2022_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДЛС ВОДЕН-ИРИ ХИСАР оценка на въздействието от ГСД 2021_cor.pdf