Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на анализ за резултатите от проведения за 2019год.мониторинг в ГТ управлявани от ТП„ДГС Бяла“ резюме анализ мониторинг 2019.PDF
ДГС Сеслав Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП “ДГС Сеслав” оценка на социалното въздействие на дейността 023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ДГС „Сеслав” списък дървесни и недървесни продукти 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Обобщен анализ на промените в състоянието на ГВКС обобщен анализ ГВСК023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Доклад за резултатите от проведения мониторинг през 2019 година в изпълнение на системата за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС „Сеслав“ доклад мониторинг 2019.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2020 година на територията на ТП ДГС „Сеслав” анализ 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2019 година на територията на ТП ДГС „Сеслав” анализ 2019.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2020 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги 2020 Анализ ефекти горскостопански дейности.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2019 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги 2019 Анализ ефекти горскостопански дейности.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2020 Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново 2020 Списък продукти и услуги.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2019 Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново 2019 Списък продукти и услуги.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Резюме от планиращите документи Резюме от планиращите документи.doc
ДЛС Росица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности в ДЛС Росица / за територията на бившото ТП ДГС Севлиево/ Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти за 2020 на ДГС Севлиево.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности в ДЛС Росица Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти за 2020г. ДЛС Росица.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Резюме от планиращите документи 2019 Тутракан Резюме от планиращите документи 2019 Тутракан.doc
ДГС Тутракан Горска сертификация Заинтересовани страни 2020 Заинтересовани страни 2020.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Доклад ЗБУТ 2019 Доклад ЗБУТ 2019.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Доклад ЗБУТ 2018 Доклад ЗБУТ 2018.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Декларация от ръководството на стопанството за дългосточна ангажираност към принципите и критериите на Националния стандарт 2020 Декларация от ръководството на стопанството за дългосточна ангажираност към принципите и критериите на Националния стандарт 2020.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Вътрешни правила за решаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности 2020 Вътрешни правила за решаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности 2020.pdf