Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Болярка Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларазия за дългосрочна ангажираност.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад и анализ на система за мониторинг Доклад и анализ на система за мониторинг .docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Ценоразпис-продажба на дървесина от обекти по чл.206 от Закона за горите Ценорзапис обект чл. 206 от ЗГ .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Ценоразпис от временен склад .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Политика за управление на горите Политика за управление на горите .doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Списък заинтересовани страни Списък на заинтерисовани страни . .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Вътрешни правила корупция Vatreshni pravila korpuciq.doc
ДЛС Каракуз Горска сертификация Вътрешни правила спорове работници Vatreshni pravila .docx
ДЛС Каракуз Горска сертификация Горскостопански дейности Писма Кметове .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Писмо до заинтересовани страни за извършване на горскостопански дейности Писмо заинтересовани страни.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад за ГВКС ДЛС "Каракуз" гр.Дулово Доклад ГВКС - ДЛС КАРАКУЗ -ДУЛОВО .docx
ДГС Силистра Горска сертификация ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС Силистра” 1Доклад ГВКС ДГС Силистра със заплахи - заличен.docx
ДГС Силистра Горска сертификация ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Карта ТП ДЛС "Каракуз" гр.Дулово Карта ТП ДЛС Каракуз .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Ловно стопански план DLS_Karakuz_zapiska_lovna-.doc
ДГС Силистра Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведен мониторинг през 2021г. в изпълнение на системата за мониторинг на територията на ДГС Силистра Резюме на анализ на резултатите от проведен мониторинг през 2021г. в изпълнение на системата за мониторинг на територията на ДГС Силистра.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Оценка на риска от природни бедствия Оценка на риска от природни бедствия_cor.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад за ГВКС Доклад ГВКС.docx
ДЛС Воден Горска сертификация Списък на дървесни и недървесни продукти Списък на дървесни и недървесни продукти_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Програма за мониторинг на неместни видове Програма за мониторинг на неместни видове_cor.pdf